آشنایی با اصطلاح مجله ادواری قابل بایگانی

مجله ادواری قابل بایگانی : این اصطلاح معادل همان مجله ادواری اصلی است و به مجله ای که نتایج اصلی تحقیقات دراں چاپ میشود طلاق می شود سیستم ارائه منابع به ترتیب نقل در متن نوعی سیستم نوشتن منابع است که در آن منابع به ترتیب که در متن ظاهر می شوند شماره می شوند. بنابراین منبع مورد استفاده به ترتیب ارائه در،مقاله مرتب میشود نه به صورت الفبائی فرهنگ اصطلاحات فنی سیستم هاروارد : یا سیستم نام و سال : نوعی سیستم ارجاعی است که منابع استفاده شده در نگارش مقاله در متن مقاله به صورت نام فامیل نویسنده و سال انتشار آن ذکر و مشخص می شود. .به این سیستم، سیستم هاروارد نیز گویند Smith )1950( به طور مثال ماشین نویسی : کسی که تایپ و ماشین نویسی مقاله را انجام میدهد. 

برای این عنوان از کلمات . دیگری مانند حروف چین نیز به کار میرود گزارش کنفرانس : مقاله ای که برای ارائه در یک کنفرانس نوشته می شود. اکثر گزارش های کنفرانس برای ارائه و انتشار از اعتبار کافی برخوردار نیستند. یک گزارش خوب کنفرانس می تواند .و باید کوتاه باشد و جزئیات آزمایش و بررسی منابع در حداقل ممکن ارائه شود ویراستار نسخه اولیه: مقاله: عنوان یا لقبی است که به فردی داده می شود (معمولاً به یکی از مستخدمین ناشر) که مسئولیت وی آمادهسازی نسخه اولیه مقاله برای انتشار است. وی با مطالعه مقاله، اقدام به علامت گذاری و تصحیح نوشتاری متن از نظر قواعد دستوری و نگارشی نموده

 آنرا حق چاپ : حق انحصاری قانونی برای چاپ، تکثیر و فروش مقاله متعلق به یک نویسنده یا نویسندگان خاصی که معمولاً توسط نویسنده و یا نویسندگان این حق با دریافت مبلغی یا به طور رایگان به ناشر واگذار می شود میباشد. هر مطلبی که نوشته می شود چه کوتاه باشد چه بلند، نویسنده به دلیل صرف وقت خود برای نوشتن مطلبی نسبت به نوشتهٔ خود دارای حق و امتیاز میشود. حال اگر کسی بخواهد از مطلب نوشته شده وی استفاده نماید، باید برای استفاده از آن از نویسنده اجازه گرفته شود. نویسندهٔ مقاله خود می تواند از مقاله خود در هر جا و هر گونه استفاده نماید و بنابراین نویسنده حق انتخاب و انحصار نوشته خود را دارد. به این قانون قاعده حق انحصار چاپ گویند که از حقوق بینالمللی شمرده میشود.