آشنایی با انواع نمایه های استنادی

این نمایه اکنون در سومین ساختار خود ارائه شده، چکیده ها به آن اضافه گشته و در چکیده نامهٔ جدید فن آوری ها و مهندسی، عناوین جدیدی ارائه شده است. افزودن چکیده ها به تغییر ساختار زیادی نیاز داشت؛ اکنون این نمایه به ساختار کنونی چکیده نامهٔ علوم کتابداری و اطلاع رسانی شباهت زیادی دارد.

تعدادی از نمایه های چاپی از نظام نمایه سازی پارسی استفاده کردند. نمایه نامه آموزش وپرورش بریتانیا مثالی از این نوع نمایه ها است. در شکل ۸۲ تعدادی از مدخلهای نمونه ارائه شده است. یک ارجاع کتابشناسی در زیر همهٔ اصطلاحات با اهمیتی که در یک عبارت موضوعی وجود داشت ارائه میشد و همانطور که در فصل ۴ توضیح داده شد، هر یک از آنها در جایگاو مدخل قرار میگرفتند. مثلا دورمیں اصطلاح aggressionا در شکل ۸۲ در زیر es*".y تکرار خواهد شد. از سال ۱۹۸۶ به بعد، نظام Primary schools. Pupils -)lel دیگر به عنوان زیرساخت نمایه سازی در نمایه نامهٔ آموزش و پروش بریتانیا مورد استفاده قرارنگرفت.

نمایه های استنادی

اکنون مؤسسهٔ اطلاعات علمی (آیاس آی) سه نمایه استنادی تولید میکند: نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی" و نمایهٔ استنادی هنرها و علوم انسانی". از آنجا که این نمایه ها با سایر نمایه های چایی که در این فصل توضیح داده شدند کاملاً تفاوت دارند، ضروری است تا به آنها توجه ویژهای شود. برای یک مدرکی خاص که برای کاوشگر شناخته شده است، استفاده عمده از یک نمایهٔ استنادی یافتن مدارک جدیدی است که به آن مدرک استناد کردهاند. شکل ۸۳ نمونهای از مدخلهای نمونه را از نمایه استنادی علوم اجتماعی (دو نمایهٔ دیگر نیز از اصول مشابهی تبعیت میکنند نشان میدهد. فرض کنید میدانیم که مقاله آقای دابلیو ای لامبرت که در صفحه ۴۴ از مجلهٔ روانشناسی اجتماعی و نابهنجاری"، جلد ۶۰ سال ۱۹۶۰ منتشرشده، بسیار با علایق تحقیقاتی ما مرتبط است. با مراجعه به نمایه استنادی علوم اجتماعی و جستجو زیر نام نویسنده (شکل ۸۳) می توانیم این مقاله را جستجو کرده و مقالات دیگری که به آن استناد کردهاند را بیابیم. در این مثال، دو مقالهٔ (نوشتهٔ هوگ " و اسپیرز ") که در سال ۱۹۸۹ منتشر شدهاند به این مدرک استناد کرده اند.

شکل ۸۳ از بخش نمایهٔ استنادي نمایه استنادی علوم اجتماعی گرفته شده است. توجه کنید که در زیر نام هر نویسنده، مدخل ها به ترتیب تاریخ نشر مرتب شده اند. برای مدراک استناد شده، اطلاعات کتابشناختی مختصری ارائه شده است. برای دسترسی به اطلاعات کامل کتاب شناختی باید به بخش نویسنده در نمایهٔ استنادی علوم اجتماعی، یعنی نمایه اصلی مراجعه کنیم.مثلا مدرکی که اسپیرز در مجله اروپایی روانشناسی اجتماعی، جلد ۱۹، سال ۱۹۸۹ به ان استناد کرده است و مقالهٔ او از صفحهٔ ۱۰۱ ان مجله شروع می شود. برای دسترسی به اطلاعات کامل تر (عنوان و شمارههای صفحات کامل) باید در نمایهٔ اصلی زیر نام اسپیرز جستجو کنیم.

نمایه های اصلی در نمایهٔ استنادی علوم اجتماعی و نمایهٔ استنادی هنرها و علوم انسانی (اما نه در نمایه استنادی علوم)، برای هر مدرک فهرستی از ارجاعات کتاب شناختی فرآهم میآورند که در پایان مقاله ارائه می شود (مثلاً به شکل ۸۴ نگاه کنید).

در نمایه های استنادی، از گونهٔ جدیدی از نمایه کلیدواژهای استفاده شده است که دسترسی موضوعی به مدارک مورد استناد (اصلی) را فرآهم میآورد. این نمایه که به نمایهٔ موضوعی - جایگشتی معروف است، به کلیدواژه هایی که در عناوین مدارک مورد استناد وجود دارند وابسته است. شکل ۸۵ یک مدخل نمونه را در زیر اصطلاحاتی نشان می دهد که با ریشهٔ " debt به معنی قرض، بدهی] - همانگونه که در عناوین چندین مدارک مورد استناد وجود داشته است - شروع می شوند. توجه کنید که از کلمات ترکیبی (مثل debt-financed) و کلمات منفرد کمی استفاده شده است. هر مدخل، در نظمی الفبایی، سایر کلیدواژه هایی را نشان می دهد که در عناوین مدارکی مورد استناد هم حضور بوده اند. بنابراین، ممکن است یک مقاله (نوشتهٔ گیگیوئر ) دربارهٔ بدهکاریهای کشورهای جهان سوم بحث کند، دیگری (نوشتهٔ گارفیلد) با بدهکاری های فکری سروکار داشته باشد و غیره. توجه داشته باشید که مدخلها در زیر همهٔ کلیدواژههای مهم یک عنوان تکرار خواهند شد (مثلاً یک مدخل که زیر کلیدواژه "Third World به معنی جهان سوم ارائه شده با اصطلاح debt " محدود می شود). البته، کارایي این نوع از نمایهٔ موضوعی کاملاً به کیفیت توصیفي عنوان هایی که برای تولید نمایه مورد استفاده قرار گرفته و ابتکار عمل کاوشگر وابسته است چراکه در آن از هیچ کنترل واژگانی استفاده نشده است.