آشنایی با برخی دایرةالمعارف تشیع

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی این اثر، حاوی مقالاتی است در موضوعهایی که مستقیماً به اسلام مربوط میشود مانند علوم قرآنی، فقه، حدیث، کلام، رجال و مطالب مربوط به ادبیات، هنر، تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، نجوم و طب، مردم شناسی، معماری و اثار اسلامی. تنظیم مطالب کتاب، صورت الفبایی دارد و از ارجاعها در داخلی مقالات استفاده شده است. اغلب مقاله های این کتاب تألیف گروهی است وزیر نظر کاظم موسوی بجنوردی تدوین می شود.

دایرةالمعارف تشیع این مجموعه، شامل بیست هزار عنوان مقاله است وزیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی، منتشر می شود. عمده  موضوعات به این شرح است: معرفی قرآن و شرح مفاهیم کلیدی اعلام آن. اصطلاحات فقهی، کلامی، منطقی، فلسفی، عرفانی، توضیح حدیثهای معروف و اصطلاحات علم حدیث و تاریخ حلیتثk زندگینامه  اعلام اسلام و تشیع و معرفی رجال تاریخی و حادثه های مهم تاریخ اسلام و شیعه و مکانهای جغرافیایی و ...

دایرةالمعارف آمریکانا این دایرةالمعارف از دایرةالمعارفهای مشهور انگلیسی زبان دنیاست و اطلاعاتی را درباره واژه ها و موضوعات مختلف در ۳۰ جلد بیان می دارد. مطالب مربوط به تاریخ و جغرافیای آمریکا و کانادا در این دایرةالمعارف از فصیل بیشتری برخوردار است. شیوه تنظیم مطالب ان انشایی است و همانند بریتانیکا، جلد آخر آن اندکس مطالب مجلدات آن است و سیاست ویرایش مداوم را در پیش دارد.

دایرةالمعارف بریتانیکا

حاوی اطلاعات )es پیرامون دانستنیهای مختلف درباره  واژه ها و زمینه هایعلوم و دانش بشری و تاریخ و جغرافیای ملل مختلف است و در سی جلد دایرةالمعارف بزرگ لاروس ویرایش جدید دایرةالمعارف لاروس تدوین پیر لاروس ادیب فرانسوی در ۲۰ جلد، حاوی جدیدترین دانستنیهاست. فهرست موضوعات مهم و کتابشناسی موضوعی به ترتیب الفبایی در پایان هر جلد آن درج شده است.