آشنایی با برخی علایم نگارشی

هرگاه ایجاب کند که یک یا چند کلمه از مطالبی که داخل علامت نقل قول نوشتهمی شود، به نوبه  خود مشخص یا برجسته شوند، آن را داخل کمان شکسته یعنی « » :می گذاریم. مانند

».استاد زبان پارسی گفت: «کلمه جوهر معرب «گوهر» است جه - یادآوری می کند که در کلمات و نشانه گذاری کلام منقول، هیچ گونه دخل و تصرفی

نباید کرد. باافتاد گی ، نما………….. افتادگی

کاربرد چند  نقطه. سه نقطه. نشانه حذف

3 انگلیسی Elipsis Marks چند نقطه  یا نشانه حذف، تحت عناوین فرانسه، مورد استفاده می باشد. به همین ترتیب در زبان فارسی - به جای کلمه و یا کلمه های حذف شده قرار می گیرد. این علامت برای ایجاد سهولت بیشتر در فهم مطالب و کمک به نویسنده و خواننده به دو حالت سه نقطه و چند نقطه تفکیک گردیده است تا خواننده به آسانی دریابد که آنچه حذف شده یک کلمه بوده و یا بیشتر از یک کلمه حذف گردیده است  :سه نقطه در موارد ذیل مورد استفاده قرار میگیرد - به  حذف یک کلمه، به جای کلمه  محذوف از سه نقطه استفاده می شود. مانند: فقر و ناداری و بیکاری و... از عوامل فساد جامعه است در معنی واژه هایی مانند « وغیره» والاخر استفاده می شود: کتابهای درسی ما - تاریخ، جغرافیا، ادب و فرهنگ، شیمی و... با در نظر گرفتن زمان در زمانی که نخواسته باشیم کلمه ای را - به دلیل نداشتن و جهات ادبی - عیناً به کار بریم و بخصوص این کلمه زیبا هم نباشد، از سه نقطه استفاده می شود، مانند:

(عبیدزاکانی)

چند نقطه

این نشانه نمایشگر حذف یک جمله یا چند جمله می باشد و موارد استفاده از آن به قرار زیر است: برای حذف یک یا چند بیت شعر و احیاناً یک یا چند سطر نشر :نخست خیزید و خز آرید که هنگام خزان است . باد خنکك زہجا با خوارزم وزان است.

دهقان ز تعجب سر انگشت گزان است کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلزار در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

۱- مصراع ( در خانه اگر کس است یک حرف بس است.) که در زبان محاورهای به صورت ضربالمثل رایج شده است. پایان بخش یک رباعی عارفانه و عالمانه است.

دل گفت مراعلم لدنی هوس است . تعلیمم ده اگر ترا دسترس است گفتم که: الف ! گفت دگر هیچ مگوی در خانه اگر کس است، یک حرف بس است چو حاصل عمر آدمی یک نفس است جز ذکر خدا هرآنچه گویی هوس است

به هنگامی که مقرر اسعه قسمتی خاصی از یک ماده قانون در نوشتهای مورد استفاده قرار گیرد، جمله مورد نیاز در داخل پرانتز قید می شود. بقیه ماده که مورد نیاز نیست، .به صورت چند نقطه مشخص می شود