آشنایی با تعریف نظری هوش معنوی و پرخاشگری

تعریف نظری هوش معنوی :

هوش معنوی شامل داشتن حس معنا و ماموریت نسبت به زندگی و ارزشها، حس تقدس در زندگی درک متعادل تر از ارزش مادیات و اعتقاد به بهتر شدن دنیا است. هوش معنوی، بیانگر مجموعهای ازتواناییها و ظرفیتها و منابع معنو ی است که کاربست آنها موجب افز ایش انطباق پذ یری و در نتیجه سلامت روان افراد میشود(کینگ، (2008 وقتی میگوییم0هوش معنو ی، یعنی هوش یکه مشکلات معنایی و ارزشی ما را حل کند، هوشی که اعمال و زندگیمان را در یکسطح وسیعتر و قدرتمندتر معنا دهد و هوشی که بتوان به وسیله آن معنای زندگی و مسیر زندگی فرد را بسنجید (امونز، . (2000

تعریف نظری پرخاشگری : 

به نظر میرسد ارائه یک تعریف برای اصطلاح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرگاههای متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد تعریف کنیم، باعث پدید آمدن تعریفهای متفاوتی از پرخاشگری شده است.مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود : از دیدگاه ارونسون(1387 ) 1 پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.