آشنایی با روشهای مطالعه و تلخیص و نقد

 مطمئناً نکات بسیاری هست که حق بود به تفصیل بیشتر نوشته میشد یا بر برخی جزئیات، بیشتر تأکید می گردید که امیدوارم با استفاده از پیشنهادها و نظریه های اصلاحی که در جریان تدریس و در تجربهٔ عملی استادان و دانشجویان، آشکار خواهد شد، کاستیهای این کتاب در چاپهای بعد برطرف شود

آشنایی با روشهای مطالعه و تلخیص و نقد

(۱) ضرورت و اهمیت مطالعه در یادگیری مطالعه بر وزن مفاعله و ریشهٔ آن طلع همخانوادهٔ طلوع و به معنی برآمدن و نمایان شدن و آغاز خواندن است (خواندنی) و عبارت است از به کارگیری مجموعهٔ حواس فرد یا خواننده در عبور دادن از مقابل دیدگان، به طوری که آن مطالب سبب درک و موجب یادگیری و ماندگار در ذهن شود. کتابخوانی، یک فعالیت مفید برای درک کردن، اطلاع یافتن و آگاه شدن است و انسان را در درک خود و تعیین سرنوشست خویش و جامعه اش دلسوزانه و فعالانه شریک میکند. به انسان میزان می دهد و قوه ابتکار و خلاقیت، روحیهٔ آزادیخواهی و بزرگمنشی را در او تقویت میکند.

حس نوعدوستی و خیرخواهی او را بر میانگیزد و حق و باطل، مصلحت و منفعت و ضرر و زیان و مرزها را بخوبی به نمایش می گذارد. کتابخوانی و اساساً مطالعه، سیر در اندیشه و تفکر دیگران و گشودن پنجرهای به دنیای ناشناخته هاست، به همان حال که رها شدن از غم تنهایی نیز با آن فراهم میآید و در صورتی که صحیح انجام گیرد باعث پرورش قوای عقلانی میگردد و نسلی روشن، آگاه، بیدار و جهان آشنا می پروراند. بیرغبتی به بهره بردن از آن یا دسترسی نداشتن به آن حرمان عظیم و خسارت بزرگ است و باید کودکان طوری تربیت شوند که افرادی مطالعه گر بارآیند.

والدین و کانون خانواده، محیط آموزشگاهها و کتابخانه ها برای فعالیتهای مربوط به پیشرفت در امر مطالعه می توانند نقش اساسی را ایفا کنند. اگر انتظار داریم که دانش آموزان در آینده، انسانهایی آگاه، توانمند و با اعتماد به نفس و مسؤول بار بیایند، باید در آنان عاداتی پدیدآوریم که در برابر هر نوع تعصب، جزم اندیشی، انفعال، بی تفاوتی و حاشیهنشینی (که آفات زندگی انسان متعهد و اندیشمند است، مجهز باشند. یکی از این عادتها، عادت به مطالعه و خواندن است که به برکت آن، جسم و جان آنان تغذیه می شود و فرایند کمال تسری با آن، تحقق مییابد.