آشنایی با ساختار چکیده های بخش مند و اهداف آن

چکیده های بخش مند

در سال ۱۹۶۴، شرکت هرنر برای بنیاد ملی علوم تحقیقی را دربارهٔ امکان انجام تحلیل محتوای بخش مند " انجام داد (لنکستر و دیگران، ۱۹۶۵). این روش از دو جزء تشکیل شده بود: چکیدههای بخش مند و مدخلهای نمایه ای بخش مند. 

 

چکیده های بخش مند، به عنوان توصیفاتی کامل از مدارک جاری در نظر گرفته شده اند. هر چکیده از پنج بخش تشکیل شده است: یک استناد، یک گزارمان، یک چکیده راهنما، یک چکیده تمام نما، و یک چکیده انتقادی. مجموعه طوری طراحی شده است که یک مرکز خدمات چکیده نویسی بتواند با کمترین تلاش و متناسب با نیازهای خاص خود آن را پردازش کند: میتوان هر یک از چکیده ها را به صورت مستقل مورد استفاده قرار داد یا بخش ها را طوری ویرایش کرد که مثلاً چکیده ای ایجاد شود که بخشی راهنما و بخشی تمام نما باشد یا بخشی تمام نما و بخشی انتقادی.

هدف اصلی از تهیهٔ چکیده های بخش مند آن بود که از دوباره کاری و اتلاف نیروی فکری برای تهیهٔ چکیدهٔ مدارکی یکسان در مراکز خدماتی مختلف جلوگیری شود بدون آنکه تلاش گردد تا چکیده های استاندارد به مراکزی تحمیل شود که ممکن بود نیازها و گرایشات موضوعی آنان با یکدیگر متفاوت باشد. متخصصین موضوعی، هم چکیده ها و هم مدخله ای نمایه ای را تهیه میکردند. هدف آن بود که برای سرعت بخشیدن به انتشارات، متخصصین نیازها را با چکیده هایی کامل که افراد ماهر تهیه می کردند تطبیق دهند. این روش برخورد و نیز قالب های استاندارد شده باید گردشي تکراری را کاهش داده و جریان کار را در بین مراکز دریافت کننده خدمات چکیده نویسی سرعت می بخشیدند.

مدخله ای نمایهٔ بخش مند، اصطلاحاتی توصیفی را ارائه می دادند که از واژگان نمایه ای منتخب استخراج شده بودند. این مدخلها ممکن بود دست نخورده، اصلاح شده یا با افزودن به نمایه مورد استفاده قرار گیرند. چکیده از بسته های بخش مند استخراج می شد. واژگان نمایه ای ،منتخب که به عنوان منبعی برای مدخله ای نمایهٔ بخش مند مورد استفاده قرار می گرفتند نمایه های جاری یا فهرست های مستند" در مراکز نمایه سازی و چکیده نویسی دریافت کننده، استخراج میشدند. بنابراین، بیانگر روش های نمایه سازی و سیاست گذاری های این مراکز نیزبودند.

در حوزهٔ موضوعي انتقال گرما، آزمایشی برای ارزیابی روش بخش مند انجام شد. این حوزه، موضوعی بین رشته ای است که موردعلاقه بسیار زیادی از مراکز چکیده نویسی است. مجموعه هایی از مدخله ای نمایه ای  /چکیدهای تهیه شد و برای پردازش های معمول دراختیار چندین مرکز نمایه سازی قرار گرفت. برای ارزیابی این روش، مراکز خدماتی پرسشنامه هایی را پر کردند. نتیجه آن بود که می توان در قالب بخش مند، تحلیل محتوایی تهیه کرد که بتواند، به عنوان اطلاعات ورودی، در بسیاری از مراکز چکیده نویسی مورد استفاده قرار گیرد اما اکثریت مراکز خدماتی حاضر نشدند تا برای مشارکت در نوعی پخشگاه که روش بخش مند مستلزم آن بود، از آزادی عمل خود دست بکشند.

کراون (۱۹۸۷) دربارهٔ یک روش بخش مند متفاوت بحث کرده است. در این روش، برای تولید یک بازنمود واسط " که بعداً می توانست برای تولید نیمه خودکار چکیده هایی مورد استفاده قرار گیرند که متناسب با نیازهای مخاطبین مختلف بودند، یک تحلیلگر، متن را علامت گذاری و رمزگذاری می کرد.