آشنایی با سوخت های جایگزین و محصولات کشاورزی

با افزایش قیمت جهانی نفت با افزایش قیمت جهانی نفت، تقاضا براي بازه گسترده اي از انرژي هاي تجدید پذیر از توربین هاي بادي تا خودرو هاي الکل سوز افزایش یافته است. اگرچه روي آوردن به سوخت هاي جدید تنها هنگامی نمایان می شود که قیمت نفت در بازار هاي جهانی به یکباره اوج می گیرد ولی جنبش انرژي هاي تجدید پذیر به تدریج در حال وارد شدن به مرحله جدیدي از پویایی است. امروزه رشد تولید و مصرف انرژي هاي جایگزین نه تنها واکنشی سریع و احساسی به تغییر کوتاه مدت قیمت هاي جهانی سوخت هاي فسیلی نیست، بلکه با نگاهی سطحی به میزان ذخایر موجود انرژي و تعدد مسائل زیست محیطی می توان دریافت که چاره اي جز روي آوردن به اقتصادهاي مبتنی بر انرژي هاي جایگزین در شهرها و روستاها وجود ندارد(.(2

از منابع اولیه این سوخت ها می توان به ضایعات چربی، ضایعات محصولات کشاورزي و روغن هاي گیاهی و سبزیجات اشاره کرد. امروزه در حوزه انرژي بیشتر کشورها به سمت سوخت هاي زیستی روي آورده اند که دلایل اصلی آن آلودگی هاي زیاد محیط زیست سوخت هاي فسیلی که سبب برهم خوردن تعادل و شرایط اکولوژیک می شوند و خطر هاي زیست محیطی را نیز به دنبال دارند، و محدود بودن ذخایر سوخت هاي فسیلی می باشند. در جدول 1 برخی از سوخت هاي زیستی به همراه منابع گیاهی و روش تولید آنها به اختصار آمده است(.(1

به طور کلی از زیست توده1 در دو دسته مهم زیست قدرت و سوخت هاي زیستی استفاده می شوند. در فن آوري زیست قدرت از طریق سوزاندن زیست توده برق تولید می کنند و در حالیکه سوخت هاي زیستی به صورت سوخت در موتورهاي احتراق داخلی مصرف می شوند. سوخت هاي حاصل از زیست توده را می توان در یک تقسیم بندي کلی به سوخت هاي مایع و گازي شکل طبقه بندي کرد.

سوخت هاي مایع شامل بیواتانول، بیو متانول و بیودیزل می باشد. بیواتانول و بیو متانول از طریق تخمیر موادي همچون چغندر قند، سیب زمینی و غلات بدست می آیند. بیودیزل اتیل استر یا متیل استري است که از روغن هاي گیاهی یا چربی هاي حیوانی تولید شده و به عنوان سوخت در موتورهاي دیزل یا سیستم هاي حرارتی استفاده می شود(.(3 بیو دیزل را می توان از روغن هاي تازه2 یا روغن هاي پسماند3 تولید نمود که خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سوخت بیودیزل در جدول 2 آمده است