آشنایی با سیستم های نصب وعملکرد آنها

آخرین عامل تاثیر گذاری که در این زمینه ذکر می گردد در مورد چگونگی نصب و مونتاژ این ساختار ها می باشد. که هر روش مزایا و محدودیت های منحصر به خود را دارا است. این نکته قابل ذکر است که می توان سیستم های عامل را بخشی از زیر مجموعه روش های نصب دانست.

به طور کلی سیستم های نصب به دو دسته برگشت پذیر و برگشت ناپذیر طبقه بندی می شوند. هر یک از این موارد می توانند به طریق یکپارچه یا مرکب اجرا گردیده و هر کدام از آنها یا به صورت تغییر شکل پذیر بوده و یا تغییر شکل ناپذیر می باشند . منظور از سیستم های برگشت پذیر، ساختار های باز و بسته شونده ای هستند که قابلیت و توانایی تکرار تغییر پذیری خود را دارا می باشند. اما در سیستم های برگشت ناپذیر، ساختار متحرک قابلیت آن را دارد که فقط یک بار باز شود و در واقع در جهت نصب یک پوشش ثابت مورد استفاده قرار می گیرند.

این روش یک راهکار مناســب جهت نصــب ســازههای عظیم الجثه بوده اســت. این نکته قابل توجه اســت که اهداف غایی در زمینه معماری متحرک زمانی تحقق خواهد یافت که به همراه سیستم کنترل کننده هوشمند مورد استفاده قرار گیرند چرا که این دو مکمل یکدیگربوده و جهت رسیدن به معماری انعطاف پذیر و یک معماری متعامل وجود هر دوی آنها در کنار یکدیگر الزامی می باشد.

آخرین عامل تاثیر گذاری که در این زمینه ذکر می گردد در مورد چگونگی نصب و مونتاژ این ساختار ها می باشد. که هر روش مزایا و محدودیت های منحصر به خود را دارا است. این نکته قابل ذکر است که می توان سیستم های عامل را بخشی از زیر مجموعه روش های نصب دانست.

به طور کلی سیستم های نصب به دو دسته برگشت پذیر و برگشت ناپذیر طبقه بندی می شوند. هر یک از این موارد می توانند به طریق یکپارچه یا مرکب اجرا گردیده و هر کدام از آنها یا به صورت تغییر شکل پذیر بوده و یا تغییر شکل ناپذیر می باشند . منظور از سیستم های برگشت پذیر، ساختار های باز و بسته شونده ای هستند که قابلیت و توانایی تکرار تغییر پذیری خود را دارا می باشند. اما در سیستم های برگشت ناپذیر، ساختار متحرک قابلیت آن را دارد که فقط یک بار باز شود و در واقع در جهت نصب یک پوشش ثابت مورد استفاده قرار می گیرند.

این روش یک راهکار مناســب جهت نصــب ســازههای عظیم الجثه بوده اســت. این نکته قابل توجه اســت که اهداف غایی در زمینه معماری متحرک زمانی تحقق خواهد یافت که به همراه سیستم کنترل کننده هوشمند مورد استفاده قرار گیرند چرا که این دو مکمل یکدیگربوده و جهت رسیدن به معماری انعطاف پذیر و یک معماری متعامل وجود هر دوی آنها در کنار یکدیگر الزامی می باشد.