آشنایی با طرح ریزی سیستم های C4

فرماندهان ، نيازمندي هاي دستور راه اندازي براي سيستم ها, شبکه ها, پروژه ها و منابع مرتبط مانند پشتيباني نيروها را مرور, هماهنگ و تاييد مي کنند. آنها کاستي سيستم هاي C4 را از طريق عمليات ها و تمرينات تعيين و قابليت هاي اين سيستم ها براي پشتيباني ماموريت هاي فرماندهان را ارزيابي مي کنند. همچنين ، نيازهاي کنوني و طرح ريزي شده را به ترتيب با قابليت هاي کنوني و طرح ريزي شده مقايسه مي کنند. پشتيباني سيستم هاي C4 براي نيروهاي مشترک ، طرح ريزي و به صورت عملياتي ، در زنجيره فرماندهي که از فرمانده کل قوا تا فرماندهان ادامه مي يابد، ارزيابي مي شود.

رييس فرمانده مشترک ستاد در زنجيره فرماندهي ، انتقال دستورات فرمانده کل قوا و وزير دفاع به فرماندهان را برعهده دارد.

فرماندهان مسئول ثبت نيازمندي ها و گزارش ناسازگاري ميان سيستم ها و طرح ريزي براي سيستم هاي C4 مي باشدن . هر دپارتمان يا خدمات نظامي ، شامل سيستم هاي C4 تعامل پذير و سازگار ازجمله آموزش کارمندان و نگهداري از تجهيزات مي باشد. افسر رابط به عنوان واسط تمرينات يا شريک در عمليات مشترک بوده و اعلاميه هاي ستاد در مورد شبکه سيستم هاي اطلاعات را به رهبران نيروي وظيفه مشترک (JTF) ارائه مي کند.

مرجع ايجاد JTF تضمين مي کند که در سيستم هاي C٤، نيازمندي ها پشتيباني شده ؛ فعاليت ها هماهنگ بوده ؛ سياست و راهنما، آماده بوده ؛ و سازگار هستند. فرمانده نيروي وظيفه مشترک ، مديريتي کلي براي تمام سيستم هاي C4 ارائه مي کند. عناصر پشتيباني ارتباطي مشترک ، طيف وسيعي از قابليت هاي ارتباط تاکتيکي را دارا بوده و پشتيباني براي JTFها و نيروهاي وظيفه عمليات ويژه مخصوص را ارائه مي کند[۱].