آشنایی با فرآیند های برنامه راهبردی فن آوری اطلاعات

فرایندهای تعریف برنامه راهبردی فن آوری اطلاعات، تعریف معماری اطلاعات، تعریف جهت گیری تکنولوژیکی، تعریف فرایندها، سازمان و ارتباطات فن آوری اطلاعات، مدیریت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، ارتباط برقرار کردن با جهت و هدف مدیریت، مدیریت نیروی انسانی فن آوری اطلاعات، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت مخاطرات فن آوری اطلاعات و مدیریت پروژهها، ده فرایند این حوزه میباشند. آنچه که در حوزدی اکتساب و پیاده سازی بیان شده است این است که، برای تشخیص راهبرد فن آوری اطلاعات می بایست راهکارهای فناوری اطلاعات را شناسایی، کسب و پیاده سازی کرد، به گونه ای که با فراین نهای کسب و کار مطابقت داشته باشند.

علاوه بر آن ایجاد تغییرات و حفظ و نگهداری سیستم های موجود نیز در این حوزه قرار می گیرند تا از برآورده شدن اهداف کسب و کار اطمینان حاصل شود. فرایندهای این حوزه شامل: شناسایی راهکارهای اتوماتیک، کسب و نگهداری برنامههای کاربردی ، کسب و نگهداری زیرساخته های فناوری، عملیات فعالسازی و استفاده، تدارک منابع فناوری اطلاعات، مدیریت تغییرات و پیاده سازی و معتبرسازی راهکارها و تغییرات میباشد. حوزه خدمت رسانی و پشتیبانی بر روی ارائه خدمات مورد نیاز که عبارتند از، مدیریت امنیت و تداوم ، ارائه خدمات پشتیبانی از کاربران مدیریت دادهها و تجهیزات عملیاتی دارد و فرایندهای تعریف و مدیریت سطح خدمات، مدیریت خدمات شخص ثالث، مدیریت کارآیی و ظرفیت، اطمینان از تداوم خدمت رسانی، اطمینان از امنیت سیستمها، شناسایی و تخصیص هزینه های حوزه ی فن آوری اطلاعات، آموزش کاربران، مدیریت پیشخوان خدمت و رخدادها، مدیریت پیکرش پنندی، مدیریت مشکلات، مدیریت دادش ها، مدیریت محیط فیزیکی و مدیریت عملیات را شامل می شود.

حوزه ی چهار هم حوزه ی پایش و ارزیابی می باشد، که بیان می کند تمامی فراین نهای فناوری اطلاعات می بایست به وسیله کنترل های مناسب در زمان های مثاسپ ارزیابی شوند. این حوزه بر روی مدیریت اجرا، ارزیابی و کنترل های داخلی، اجرا و نظارت تمرکز دارد. ۴ فرایند این حوزه عبارتند از پایش و ارزیابی اجرای فن آوری اطلاعات، پایش و ارزیابی کنترل های داخلی، اطمینان از تطابق با نیازهای خارجی و فراهم سازی نظارت بر فناآوری اطلاعات [10].