آشنایی با فرهنگ اصطلاحات فنی ویراستار

اگر کار نوشته شده ای بخواهد چاپ شود، معمولاً نویسندگان با توافق رسمی بعضی و یا تمامی حقوق انحصار خود را به ناشر واگذار می نمایند. حق گرفتن کپی از کار چاپ شده و حق اجازه در توزیع این کپیها به عنوان دو حق ازاین حقوق محسوب می شود. بیشتر مجلات برای رعایت حق انحصار، آنرا با یک حرف C کوچک در یک دایره، استفاده از کلمه حق انحصار و یا با درج عبارت تمام حقوق محفوظ است" در مجلهٔ خود اعلام می کنند. حقوق نویسندگان مقاله در مجلات مشابه حقوق نویسندگان کتاب میباشد، بنابراین وقتی مقالهای توسط یک مجله بینالمللی پذیرفته شد از نویسنده میخواهند که با امضاء یک قرار رسمی تمام حقوق را به ناشر واگذار نماید در این حالت ناشر "دارندهٔ حق .انحصار می شود انجمن ویراستاران بیولوژی : سازمانی است که اعضای آن به کار نوشتن، ویرایش و چاپ کتابها و مقالات در زمینه های مختلف زیستشناسی و یا موضوعات مرتبط با آن اشتغال دارند. CBE، علامت اختصاری انجمن ویراستاران بیولوزی می باشد برداشت کردن : علامت گذاری عکس ها به منظور تعیین بخش های غیرضروری آن میباشد. این عمل مشخص می کند که قسمتهای علامتگذاری شده نیاز به چاپ در مقاله ای که قرار است آن تصویر در آن گنجانده شود نیست.

در حقیقت با این کار، نویسنده عناصر ضروری موجود در .عکس را با بزرگنمائی و برجسته کردن ارائه می دهد فهرست مندرجات جاری: برخی از مجلات هفتگی از صفحات عنوان چندین مجله دیگر عکس تهیه و آنرا چاپ می کنند. بنابراین دانشمندان می توانند از آنچه در حال حاضر در زمینه های مورد نظرشان وجود دارد، آگاہ شوند. امروزه ۱ مجموعه مختلف در زمینه های متفاوت شامل هنر و علوم . .انسانی توسط انجمن اطلاعات علمی منتشر می شود بحث: بخش آخر از مقاله های IMRAD است. هدف این بخش تطبیق نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج ناشی از بررسی های رایجی است که از قبل وجود داشته است. نکات مهم مطالب .معمولاً در بخش نتیجه گیری" می آید چاپ تکراری مقاله : انتشار اطلاعات یکسان دوبار یا بیشتر در مجله های ادواری اصلی است.

فرهنگ اصطلاحات فنی ویراستار : نسخه ای از مقاله آماده شده توسط یک نویسنده یا نویسندگان به فردی داده میشود که در پایان تصمیم میگیرد چه مطالبی باید در مجله یا کتابهای دارای چند نویسنده چاپ شود و یا چه مطالبی نباید چاپ شود به این فرد ویراستار گویند یادنامه : مقاله نوشته شده توسط نویسندگان مختلف که به خاطر احترام و یا برای یادآوری خاطره افراد خاص به آن فرد خاص تقدیم می شود.