آشنایی با قواعد فهرست نویسی کتاب

*سایر موارد: شامل خصوصیاتی است که کیفیت چاپ و متن کتاب را بیان میکند. و معمولاً فهرستنویس آن را در برگه منعکس میسازد مثل : پا برگیها یا کتابنامه  پا برگی، واژهنامه، واژهنامه  اصطلاحی (اصطلاحنامه)، زندگینامه  مؤلف و ذکر صفحات مربوط به آن، نام کتاب و نام مؤلف در زبان اصلی، صفحه  عنوان به زبان اصلی، نام کتاب یا مقاله  ضمیمه، ذکر شماره  سری مجموعه یا نام مجموعه، تناسب چاپ، نام سازمانی که (جدا از ناشر) مدیریت مجموعه  انتشارات را برعهده دارد.

و سایر مطالب دیگر از قبیل: عناوین فرعی کتاب، عناوین متغیر و عوض شده در تجدید چاپ کتاب، تعداد صفحات کتاب، تصویر اطلاعات مربوط به نقشه ها، نمودارها، و گاهی قطع کتاب که ممکن است به دلایلی مورد توجه قرار گیرد. انتقال فکر نویسنده یا پدیدآورندگان کتاب و خصوصیات مهم کتاب و موضوع آن از طریق مطالعه  دقیق پیشگفتار و مقدمه و خلاصه  فصول و منابع 

*سایر اطلاعات ذکر شده در فوق، برای انعکاسی به مراجعه کننده، در یک برگه  کامل فهرست نویسی امکانپذیر می شوند و بدون تردید دقت لازم در بررسی فنی و توصیف هر کتاب، وسیله  مؤثر و سریعی خواهد بود برای جوابگویی به اینکه کتابخانه چه منابع اطلاعاتی را در مجموعه  خود گردآوری کرده است.

* برگه  کتاب:

با توجه به موارد مذکور، فهرستنویسی، مشخصات یک کتاب را به شکل و ترتیب خاصی که براساس قواعد فهرست نویسی انجام میگیرد و وجود دارد، یادداشت میکند.

* متن هر برگه از سه قسمت تشکیل میشود: قسمت اول، کتاب را توصیف میکند و شامل نام مؤلف، نام کتاب، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، تعداد صفحات و سایر مشخصات فیزیکی کتاب است که به آن فهرست توصیفی میگویند. قسمت دوم، فهرست نویسی تحلیلی کتاب مشتمل بر مشخصه هایی است از قبیل: عنوان، پدیدآورندگان همکار، مترجمان، موضوعهای کتاب، و دیگر عواملی که کتاب احتمالاً با آن جستجو خواهد شد.

تعیین عنوان موضوعی برای کتاب از اهم امور فهرست نویسی است و فهرستنویسی در این زمینه از مطالعات خود و استعداد و حافظه  خویش و نظرات دیگران درباره کتابها که به صورت نقد و بررسی اظهار شده است مدد میگیرد. سرعنوانهای موضوعی فارسی ار انتشارات کتابخانه  ملی ایران از عمده ترین متون مورد مراجعه در این زمینه است که نزدیکترین و صحیحترین موضوع را برای کتاب مورد بررسی، معرفی میکند. قسمت سوم، نشانه  بازیابی کتاب (شماره  راهنما) است که محل قرار گرفتن کتاب را در قفسه تعیین میکند و معمولاً براساس رده بندی های موضوعی رایج مثل رده بندی دهدهی دیویی و یا طبقه بندی کتابخانه  کنگره و یا روشهای دیگر طبقه بندی تعیین میشود و با نشانه  مؤلف کتاب و نشانه  اثر از دیگر کتابهای مشابه در آن موضوع و احیاناً توسط همان نویسنده، متمایز می شود.