آشنایی با مراحل سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی وود

مشارکت و توسعه ی اجتماعی. مشارکت اجتماعی، امدادرسانی و کمک فعال یک شرکت کسب و کار به جامعه، با هدف پیشگری و حل مشکلات، ترویج مشارکت با سازمانها و سهامداران محلی و اشتیاق به یک شهروند خوب از جامعه شدن میباشد. با این حال، این با نیاز و ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت تأثیرات بر جامعه و محیط زیست توسط شرکتهای کسب و کار جایگزین نمیشود. یک شرکت کسب و کار از طریق مشارکت در نهادهای مدنی و حمایت از آنها و از طریق مشارکت در شبکهای از گروهها و افراد که جامعهی مدنی را تشکیل میدهند، به جامعهی خود کمک میکند. مشارکت اجتماعی همچنین به شرکتهای کسب و کار برای آگاهی یافتن از نیازها و اولویتهای جامعه کمک میکند، بهطوریکه تلاشهای توسعهای و دیگر تلاشهای شرکت کسب و کار با نیازهای جامعه سازگار باشد.

 جمعبندی و نتیجهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی، به عنوان رویکردی متعالی به کسب و کار، تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه را با هدف همسویی منافع بامحیطزیست و رشد و توسعهی پایدار مد نظر قرار میدهد (امیدوار، (1386، و مفهومی در حال تحول است که مدیریت سازمانها را قادر میسازد تا سیاستهایی برای تأمین خواستههای ذینفعان، طراحی و اجرا کنند (سلیمی، .(1386 مطابق آنچه از نظر گذشت، مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی در مدل کارول (1991) و مدل سه مرحلهای عملکرد سازمان (وارتیک و کوکران، (1986 شامل ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه میباشد، که با مدل لانتوس (2001) نیز در سه بعد اخلاقی، نوعدوستانه و استراتژیک دارای وجه اشتراک میباشند. همچنین در مدل وود (1991) از آنجا که مسئولیتپذیری اجتماعی در سطح مؤسسه در بلند مدت و در برابر جامعه و قانونمند کردن آن از سوی جامعه مطرح بوده، و مسئولیت در سطح سازمانی همان مسئولیتپذیری اجتماعی و شناخت و آگاهی از ذینفعان عمده و مسئولیتپذیر بودن در قبال آنها دانسته میشود، و همچنین مسئولیت در سطح فردی، بررسی میزان و قدرت تشخیص و تصمیمگیری مدیریتی در قبال ذینفعان میباشد،

لذا با توجه به تعاریف و توضیحات بیان شده در رابطه با مراحل مدل سه مرحلهای عملکرد سازمان میتوان اظهار داشت که سه سطح مسئولیتپذیری اجتماعی وود و سه مرحلهی مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان، پاسخگویی اجتماعی سازمان و مدیریت مسائل عمومی بهطور متقابل دارای تناسب میباشند. مدل استاندارد ایزو 26000 مسئولیت-پذیری اجتماعی نیز دارای هفت موضوع اساسی میباشد که به نوعی ابعاد مطرح شده در سایر مدلها را در برگرفته و همچون تئوری ذینفعان بر تعامل سازمان با جامعه و ذینفعان بهطور ویژه تأکید و توجه دارد. در میان مدلهای مطرح شده، مدل استاندارد ایزو 26000 مسئولیتپذیری اجتماعی با هفت موضوع و 37 مسئله، که هر کدام از این مسائل نیز اقدامات و انتظاراتی را دربرمیگیرد، جامعترین مدل میباشد. هفت موضوع اساسی مطرح شده در این مدل با توجه به مسائلی که هر کدام از موضوعات دربرمیگیرند، به نوعی ابعاد مطرح شده در سایر مدلها را در برگرفته و همچون تئوری ذینفعان بر تعامل سازمان با جامعه و ذینفعان بهطور ویژه تأکید و توجه دارد.