آشنایی با معیارهای تعیین بافت های فرسوده

معیارهای تعیین بافت های فرسوده

-1بلوکهایی که بیش از 50 درصد ابنیه آن ناپایدار وفرسوده باشد -2 بلوکهایی که بیش از 50 درصد معابر آن کمتر از 6 متر باشد

-3بلوکهایی که بیش از 50 درصد ابنیه آن کمتر از200 متر مربع باشد(رحیمی و اکبرپور ، .(12 :1392

دیدگاه کارکرد گرایی

شاید تاکنون در مورد هیچ نظریه ای مانند کارکرد گرایی اختلاف نظر و مشاجره بروز نکرده به نحـوی کـه گروهـی بـه کلـی آن را مردود ساخته و برخی صاحب نظران از آن به عنوان نظریه ای جامع نام برده اند، علی رغم این همه اختلاف آراء، کارکرد گرایی بـه عنوان نظریه ای جا افتاده در قرن بیستم به حیات خود ادامه داده و رسمیت یافته این دیدگاه در اوایل قرن بیسـتم بـر بسـیاری از تحقیقات جغرافیاییی تاثیر گذاشت.

بر اساس این دیدگاه منطقه یک واحد کارکردی در نظر گرفته می شـود، یعنـی مکـانیزمی کـه بیش از مجموع بخش های خودش بود (مهدی زاده .(73:1379 در این راستا بر اساس اصول خرد گرایـی و هزینـه منفعـت، نحـوه استفاده و بهره گیری از اراضی شهری نیز به عنوان ابزاری در جهت تسهیل کارکرد های شهری و تقویت کارایی شهری تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت.