آشنایی با چهارچوب داده کاوی جرم

چهارچوب داده کاوی جرم

تلاش های زیادی برای استفاده از روش های خودکار در تحلیل انواع مختلفی از جرم صورت گرفته است، اما بدون یک چهارچوب واحد توصیفی نمی توان از آنها استفاده کرد. درک روابط بین توانایی تحلیل و ویژگ یهای انواع جرم می تواند به مأموران تحقیق کمک کند تا به شکل مؤثرتری از آن روش ها استفاده کنند تا گرایش ها و الگوها،مشکلات آدرس دهی نواحی و حتی پیش بینی جرایم را شناسایی کنند .

بر مبنای طبقه بندی پایگاه داده جرم سازمان پلیس Tusconکه تقریباً شامل 1.3میلیون مظنون و ثبت سوابق جنایی از 1970 تا کنون بود ،چهارچوب کلی برای داده کاوی جرایم توسعه داده شده است .

چهارچوب قابلیت اجرای عمومی در تحلیل جرم و آنالیز هوشمند رادارد زیرا تمام انواع جرایم اصلی مانند رو شهای سنتی و رو شهای جدید داده کاوی هوشمند را در بر می گیرد [ 2].

  مؤلفه های طبقه بندی کننده جرم

تطبیق جرم یکی از مهم ترین نیازهای تحلیل و تحقق جرم است . این دانش سعی دارد که جرم ها را با مجرمین و بالعکس تطبیق دهد . تا کنون دو مدل عملی تطبیق جرم وجود دارد:

(1 یک رویداردجرم رُخ داده و هدف تعیین مجرمین احتمالی مسئول رویداد جرم نظر می باشد.

(2 یک مجرم بازداشت شده و تحقیق در نظر دارد برخی نمونه جرم های مشابه را در مورد مجرمین حاضر در نظر بگیرد .

 ابزارهای داده کاوی

طی سال های اخیر جریان سریعی از تمایل به ابزار های داده کاوی در بازار های نرم افزاری به وجود آمده است.بیشتر کاربران نرم افزارهای داده کاوی باتفکر استفاده تجاری از این نرم افزار ها ،خواهان استفاده تجاری از این نرم افزار ها ،خواهان استفاده از آن شده اند . نرم افزارهای داده کاوی معمولاًسه روش مختلف را برای استفاده از داده کاوی به کار می برند.