اثر پارامترهای مختلف ساخت غشا به روش جداسازی فازی بر روی ساختار اکسید کربن

در این تحقیق انواعی از غشاهاي فیبري توخالی از جنس پلی وینیلیدن فلوراید ساخته شد.

اثر پارامترهاي مختلف ساخت غشا به روش جداسازي فازي بر روي ساختار و کارایی جذب دي اکسید کربن مطالعه گردید. نتایج این تحقیق بصورت زیر خلاصه می گردد:

-1 با افزایش فاصله هوایی ، تخلخل سطحی غشا افزایش یافت که موجب افزایش سطح تماس گاز-مایع گردید. در نهایت افزایش جذب دي اکسید کربن را موجب شد.

-2 غلظت حلال درون سیال حفره غشا فیبري نیز نقش موثري در حذف پوسته داخلی غشا دارد. درغلظت هاي بالاي حلال %80، پوسته داخلی حذف می گردد که باعث حداقل شدن مقاومت انتقال غشا شده و میزان جذب دي اکسید کربن را افزایش می دهد.

الکترود سيلندرچرخان (RCE)- از اين روش براي بررسي خوردگي دي اکسيدکربن در سرعت جريانهاي مختلف استفاده شده است . شکل (۲) بطور شماتيک محل قرارگيري الکترودها و وروديها را در سل آزمايش نشان مي دهد. سرعت چرخش سيلندر تا ۳۰۰۰ دور بر دقيقه قابل تنظيم مي باشد.

افراد  مختلفي در شرايطي که  از  آزمايش استاندارد  الکترود  سيلندر چرخان استفاده  شود، روابط مختلفي را جهت بدست آوردن عدد رينولدز و انتقال جرم پيشنهاد داده اند. Eisenberg و همکارانش رابطه ي بين عدد شروود٥ و عدد رينولدز ارائه کرده اند.

عدد شروود که نشان دهنده انتقال جرم مي باشد از رابطة زير تعيين مي شود.

Km ضريب انتقال جرم ٦در واحد m/s و d قطر سيلندر به متر و D ضريب نفوذ در واحد s/m٢  مي باشد. محققان نشان داده اند که خوردگي دروني لوله هاي گاز، حاصل از دي اکسيد کربن و اکسيژن ...

در تحقيقات اخير عدد رينولدز به شکل زير محاسبه شده است .

که μ ويسکازيته s/m٢ و Uс سرعت دوران سيلندر در واحد m/s مي باشد. [١۴ و ۱۵]