ارائه راهکارهای مناسب برای بالا بردن توان تولیدی نیروگاه ها

با توجه به مطالب بالا مي توان مقدار هزينه هاي ساخت به صورت ساليانه و ميزان انرژي توليدي در طول سال را بدست آورده و طبق فرمولهاي اقتصادي ارائه شده براي ٣٠ سال کارکرد اين نيروگاه ، ارزش تراز بندي شده انرژي را براي حالتهاي مختلف پيشنهادي محاسبه کرد.

 ارزش ترازبندي شده انرژي برابر است با ميانگين هزينه توليد انرژي به ازاي هر Kwh انرژي توليد شده که از تقسيم کل ارزش فعلي خالص سيستم بر مقدار انرژي توليد شده مفيد بدست ميآيد. در اينجا منظور از انرژي توليد شده مفيد، مقدار انرژي است که توسط بار الکتريکي استفاده شده است .[١٧]

نتيجه گيري

  • در اين مقاله ضمن  بررسي  پيشنهادهاي مختلفي به  ارائه  راهکارهاي مناسب و  توان  توليدي متناسب با آن پرداخته  شده  است . استفاده  از لاستيک  يا  آسفالت در  کف  کلکتور،  دوجداره  کردن  شيشه  سقف کلکتور، کاهش ارتفاع کلکتور به ١.٣ متر، نصب قنديل مخروطي شکل در  ابتداي  دودکش ،  به  عنوان  راهکارهاي  مناسب  شناخته  مي شود. با بکارگيري و اجراي تمامي اين راه حلها ميتوان توان توليدي را تا حدود

٧ کيلووات افزايش داد. هزينه توليد انرژي الکتريکي با افزايش مقياس دودکش خورشيدي کاهش مييابد. بطوريکه  از  نظر  اقتصادي، ساخت نيروگاههاي  با  مقياس  بزرگ  به  صرفه  ميباشد. با  انجام  عمليات بهينه سازي بر روي دودکش خورشيدي، هزينه توليد هر کيلووات انرژي کاهش يافته ،  اما  بطور  کلي  هزينه  توليد  هر  کيلووات  انرژي  دودکش خورشيدي ،  در  مقايسه  با  هزينه  توليد  برق  از  انرژي  خورشيدي  از سيستمهاي رايج ديگر بسيار گرانتر شده است که دليل گران بودن و در واقع  به  صرفه  نبودن  آن  از  نظر  اقتصادي  بخاطر  مقياس کوچک اين نيروگاه ميباشد.