ارائه ی نشانه هایی با بیشترین کاربرد

. در این کتاب سعی بر آن شده نشانه هایی را ارائه نماییم " که مورد استفاده بیشتری دارد.یک نقطه . این علامت به صورت یک نقطه، به عنوان مکث کامل، نشانه پایان جمله، جملات  مستقل را 31 یکدیگر جدا می کند. یک نقطه در زبان فرانسه معادل ,51 LE Point و در آورده شده است 

- موارد استفاده از نشانه در فارسی :

در پایان جمله های خبری، مانند :

- محمد از مشهد آمد. او را محمود از مشهد امدهواپیما بر زمین نشست. با کسی در منزل نبود. . - در پایان هر جمله کامل و مستقل آورده می شود، مانند:

دیروز عملیات ساختمانی ایستگاه چهارم راه آهن برقی کرج اغاز گردید. :بعد از کلماتی که به جای جمله مورد استفاده قرار میگیرد، مانند

- اطاعت. آری. خیر. نیست. خیر. ..نوشتم. امدند. آوردم. نمیدانم. و - واژه های مزبور به جای جمله و در پاسخ جمله های پرسشی و یا دستوری و امری آورده آیا امروز کلاس دایر است ؟

ܝ نامه را نوش تیا نوشتم.

پدر شما از مکه تشریف آوردند؟ امدند.

.کتاب مرا آوردی؟ آوردم - - لطفاً چند دقیقه تأمل فرمایید. در اطاعت. . پس از هر کلمه یا حرف اختصاری به منظور جلوگیری از اختلاط حرف اختصاری و کلمه و ایجاد واژه جدید آورده می شود، مانند: :

یزدی (احمد یزدی)( حسنی ابراهیم حسنی

پس از حروف اختصاری که بیانگر سال ها، قوانین و ... میباشد، آورده می شود، مانند:

ه.ق. (هجری قمری

ه ش (هجری شمسی) ق.م. (قبل از میلاد در مکاتبات فارسی گاهی از نشان (یک نقطه) به جای عدد صفر ( ۰) استفاده میگردد. به منظور جلوگیری از اختلاط نشان مزبور با عدد - که آن را ده برابر می نماید = توصیه

می شود: برای نوشتن اعداد در آغاز جمله از حروف استفاده گردد و معادل آن به صورت

.هندسی (عددی) در داخلی علاگ دو کمان آورده شود

سر کج ، مکبث - در نگفت کوتاه صبر نشان مزبور در زبان بیگانه به شکل (و) میباشد. در فارسی به منظور اشتباه نشدن با «واو» عطف به صورت وارونه (،) مورد استفاده قرار میگیرد و اصطلاحاً به آن سرکج می گویند.

Comma .31, و در زبان انگلیسی معادل Virgule این علامت در زبان فرانسه معادل آورده شده است. این نشان درنگ و مکث کوتاه به منظور دم زدن و دم برآوردن میان جمله میباشد. از کاربردهای دیگر آن میتوان ایجاد سهولت در امر خواندن نوشتهها را نام .برد