ارزش کتابخانه و شانش ابقای آن

وقتی یک نیاز اطلاعاتی ایجاد شود، پایگاه های چکیده، در سطوح مختلف، برای جستجو در دسترس خواهند بود. الگوی ارائه شده در شکل ۱۱۶، با محیط اطلاعاتی فعلی که اینترنت ایجاد کرده است مناسبت زیادی دارد، گرچه نویسنده اعتقاد دارد که اکنون این جامعه کتابخانه ها - به ویژه کتابخانه هایی که با بهره گیران خاص رابطه نزدیکی دارند - هستند که باید پالایه های ضروری را ایجاد کنند.

بعلاوه، کتابخانه ها نه فقط با منابعی که با مقالات مجله ای کنونی همسنگ هستند، بلکه با پالایش همهٔ انواع منابع سروکار خواهند داشت. اصطلاح "کتابخانه رقومی" می تواند چند معنا داشته باشد. در یک سو، کتابخانه رقومی می تواند فقط یک کتابخانه شخصی از منابع اطلاعاتی باشد که یک فرد ان را در قالب  الکترونیکی ایجاد میکند. در سویهٔ دیگر، کتابخانه رقومی می تواند منابعی را شامل شود که کاملاً در قالب الکترونیکی هستند و از طریق شبکه در دسترس قرار دارند.

به هرحال، و به منظور تحقق اهداف این فصل، یک کتابخانه رقومی - لااقل از نظر مفهومی - به یک کتابخانهٔ سنتی شباهت زیادی دارد؛ این کتابخانه کتابخانه ای است که یک دانشگاه، شرکت یا سایر افراد حقوقی، برای ارائه خدمت به جامعهٔ بهره گیر خاص خود آن را تاسیس کردهاند. اهداف کتابخانه رقمی با اهداف کتابخانهٔ مرسوم تفاوتی ندارد: در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتي مورد نیاز بهره گیران به هنگام نیاز و کمک به بهره گیران در استفاده کارآمد و مناسب از این منابع. به هرحال، در کتابخانه رقومی اغلب منابع - اگرنه همه - در قالب الکترونیکی خواهند بود و بخش اعظم منابع در قالبی ارائه خواهند شد که به جای قابل توزیع بودن ، قابل دسترسی هستند.بعضی از افراد بر این باورند که کتابخانه های آینده - از خود - هیچ مجموعه ای را در بر نخواهند داشت. کتابخانه رقومی صرفاً یک مرکز تغییر مسیر است و در میان حجم عظیم منابع الکترونیکی شبکه ای، بهره گیران را به نقاط بالقوه مناسب ارجاع خواهد داد. افراد دیگری هستند که اساساً به کتابخانه به عنوان یک مرکز جابجایی مینگرند که کارکردهای ارزش افزوده مهمی دارد: تولید راهنماها، نمایه ها، یادداشتها و سایر ابزارهایی که برای برآوردن نیازها و علایق جامعهٔ کتابخانه تدارک دیده شده است و برای افزایش دسترسي فکری به آن دسته از منابع شبکه ای طراحی شدهاند که احتمالاً با نیازهای این جامعه بیشترین ربط را داشته و ارزش فراوانی دارند.

افراد بسیار آینده نگر (به ویژه آتکینسون"، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳) اذعان دارند که کتابخانه نمی تواند صرفاً به عنوان یک مرکز جابجایی بقاء خود را حفظ کند، حتی اگر کتابخانه ای با ارزش افزوده باشد. کتابخانه برای توجیه بقای خود در جهان الکترونیکی باید یکی از مهمترین عملکردهای کنونی خود در جهان چاپی را ادامه دهد: سازماندهی جهان منابع به روشی که باارزش ترین منابع برای جامعه بهره گیر، چه به صورت فیزیکی و چه فکری، در دسترس قرار گیرند. این گفته تلویحاً بیان میکند که کتابخانه باید به عنوان یک پالایهٔ اطلاعاتی عمل کرده و از جهان منابع شبکه ای، مرتبط ترین منابع را برگزیند و آنها را بر روی ابزارهای ذخیره / دسترسی محلی قرار دهد.

بعلاوه، منابع ذخیره شده باید از نظر فکری سازماندهی شده و در سطوح یا طبقات مختلفی دسترسی دراختیار بهره گیران قرار گیرند. آتکینسون (۱۹۹۶) بین یک منطقه نظارت"، که از منابع شبکه ای تشکیل شده است که جامعه کتابخانه آن را استخراج کرده و بر آن نظارت دارد، و یک منطقه باز"، که همه چیز را در بر دارد، تفاوت قایل شده است. همانطور که دماس او دیگران (۱۹۹۵) اشاره کردهاند، کتابخانه مان" در دانشگاه کورنل  کتابخانهای است که در جهت انطباق سیاستهای مجموعه سازی خود با منابع الکترونیکی، پیش از این مسیری طولانی را پیموده است. آنها سطوح و طبقات مختلف دسترسی را شناسایی کردهاند که در شکل ۱۱۷ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که ممکن است بعضی از مدارکی پرتقاضا از شبکه ملی بر روی شبکه دانشگاهی ذخیره شوند، درحالی که سایر منابع صرفاً از طریق شبکه ملی (شاید از طریق اشاره گر" های محلی) و در صورت لزوم، در دسترس قرار خواهند داشت.