استانداردها و دستورالعمل های کاری پایان نامه

- پايان نامه : نسخه اولیه خواسته شده از داوطلبین دورههای تحصیلات تکمیلی است که هدف ان اثبات لیاقت و توانائی داوطلب برای انجام تحقيقات اصلی است. اصطلاح رساله ضرورتاً معادل - آن است، ولی باید فقط برای نسخه های تسلیم شده برای دوره های دکتری به کار برده شود. در سطح دکترا، ضرورت دارد که محققین یک مشارکت جدی و نو در پدیده های علمی داشته باشند وبانجام نرسیده است. پایاننامه ها معمولا چاپ نمی شوند و فقط دو یا سه نسخه از آنها وجود دارد.

آنچه منتشر می شود چکیده ای است که خود نویسنده به قصد ابلاغ نتایج مهم کار خود به یک جامعه علمی، در ۱۵ تا ۲۰ صفحه و در ۱۰۰ تا ۱۵۰ نسخه تهیه می نماید. بسیاری از کتابخانه های علمی به ویژه کتابخانه های انگلستان و امریکا فهرست تحقیقات و پایاننامه های پذیرفته شده در سطح بالاتر را دارا میباشند. به طور مثال گزارشها، پایاننامه و ترجمه های انگلستان، فهرستی از گزارشها ترجمه ها، و پایان نامههای انجام شده توسط سازمانهای دولتی انگلستان، صنایع و انستیتوهای علمی و همچنین فهرستی از بهترین پایاننامه های دکترای تهیه شده در دانشگاه های انگلستان را ارائه میدهد. ایندکس انجمن کتابخانههای تخصصی و مراکز اطلاع رسانی انگلستان ASLIB"، پایان نامه های تولید شده به عنوان نتایجی از تحقیق را که به عنوان درجات عالی علمی دانشگاههای ایرلند و انگلستان قبول شده است به همراه چکیدههای آن فهرست میکنند.

فهرست BRITS" توسط سرویس پایاننامههای انگلستان به چاپ میرسد، پایاننامه های مربوط به دوره Ali L N AAV LI NAVN-- میآورد و آخرین انتشار آن در سال ۱۹۸۹ میباشد. وقتی که در فهرست ASLIB یک یا دو سال به عقب برگردیم، مطالب مفیدی برای ضمیمه و یا اطلاعات تکمیلی از تحقیقات جاری در CRIBut is به دست میآید که شامل همه انواع تحقيقات میشود. با استفاده از مطالب اختصاصی CRIB محققین می توانند سایر محققین انگلستان را شناخته و با آنها .بین المللی تحقیقات“ به دست آورد کتاب های تجاری : کتابها بیشتر از طریق بازار کتاب (عمده فروشی ها و خرده فروشی ها) برایقرار گرفتن در دسترس عامه مردم فروخته میشود، اما اغلب کتب علمی به صورت مستقیم و از طریق ارسال به وسیله پست فروخته می شوند. تایپ نسخه اولیه بوسیله ناشر براساس علامتگذاری های انجام شده برای تایپ بوسیله ویراستار انتشارات دولتی: تعداد انتشاراتی که در ارتباط با مسائل دولتی چاپ گردیده، بسیار زیاد است و منبع بسیار مهمی برای انواع تحقیقات محسوب میشود. در حقیقت در کشور انگلستان، این گونه منابع دومین منبع اطلاعات و دادههای تحقیقی هستند. از طرف دیگر انتشارات منابع دولتی در مقایسه با سایر منابع، به طور جداگانه و به طرز خاصی مرتب و طبقه بندی شده است که از یک سیستم کتابخانه علمی تبعیت میکند. در یک برنامه تحقیقی، اساساً محقق می خواهد مشخص کند که چه اطلاعاتی را در انتشارات دولتی به دست آورده است.

برای مثال در کشور انگلستان انتشارات به طور سالیانه، ماهیانه یا روزانه توسط HMSO و یا راهنمای رسمی انتشارات انگلیسی منتشر شده توسط HMSO فهرست می شود. در امریکا، فهرست های ماهیانه، مربوط به دفتر انتشارات دولتی منتشر می شود.

با استانداردها و دستورالعملهای کاری: استانداردها مدارک فنی معتبری هستند که انواع و نمونه های محصولات و کیفیت، روش های آزمایش، بسته بندی، علامت گذاری، انتقال آنها و نیز شیوههای نگه داری آنها را مشخص میکنند. استانداردها ارزش های فنی عمومی، ابعاد اصطلاحات و نمادها را نیز تعریف می کنند و معمولا توصیف جامعی از هر محصول به دست می دهند اما گاهی فقط به چند جنبه خاص مثلا روش های آزمایش میپردازند. استانداردها، همچنین یک منبع اطلاعاتی مهم در زمینه های تکنولوژیکی می باشند و بنابراین برای پژوهشگر یک منبع اطلاعاتی با ارزش هستند. در کشور انگلستان، مهمترین منبع استانداردها، مؤسسه استانداردهای انگلستان"

(BST) میباشد که دارای نقشی مشابه با مؤسسه استانداردهای بینالمللی آمریکا و یا در آلمان )as '(DIN اروپا (EN) و به طور بینالمللی توسط استانداردهای ISO همراه است. در سایر علوم، مهندسین با مدارک تخصصی خاص، همچنین استانداردها و دستورالعملهای کاری را تنظیم می کنند. باحق امتیاز اختراع : در اکثر تحقیقات کاربردی در صنعت، حق ثبت اختراع مسئله مهم است. زیرا ازطریق آنها می توان روش و یا روش های جدید حل مسائل علمی را پیدا نمود، از طرف دیگر آنها یک منبع دادهای مهمی را برای محققین علاقمند به تاریخ اختراعات و ابداعات فراهم میآورند.