اصل مشارکت عموم در حفظ محیط زیست کنواسیون های بین المللی

تعهدات دولتها بر رفع الودگی در اصول حقوقی ومقررات کنواسیونهای بینالمللی

 

ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا کمتر مورد توجه نظام بینالمللی حفاظت از هوا قرار گرفته اند. با این حال می توان پیشینه این بحث را از برخی تعهدات عرفی بینالمللی نظیر ممنوعیت استفاده زیانبار از سرزمین و نیز برخی از تعهدات قراردادی در قالب اسناد الزام آور و غیر الزام آور منطقه ای و جهانی یافت. اسناد بینالمللی نیز بیشتر در زمینه گرد و غبار ناشی از آتش سوزی، حفاظت از خاک، مقابله با بیابانزایی و مبارزه با خشکسالی به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم به پدیده گرد و غبار ارتباط پیدا می نمایند.

 اصول کلی حقوقی

 اصل مشارکت عموم در حفظ محیط زیست به عنوان قاعده آمره حقوق بین الملل عرفی

یکی اساسی ترین پایه های تعهدات دولت ها در جلوگیری و رفع الودگی ناشی از غبار ، باید در اصول حقوقی ملل متمدن دانست . از جمله این اصول اصل مشارکت دولتها در حفظ محیط زیست می باشد. مستفاد از این اصل آن است که دولتها باید در حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن با یکدیگر مشارکت نماید . که رفع الودگی های ریزگردها یکی از مصادیق تعهد به حفظ محیط زیست می باشد. اصل مشارکت عموم در اعلامیه استهکلم به طور صریح شناسایی نشده است. اما اصل 10 اعلامیه ریو این اصل را شناسایی نموده است. البته نباید فراموش نمود که این اعلامیه ها خود به خود الزام آور نیستند اما نقشی مهم در شکل گیری قواعد عرفی دارند.