اصول حاکم بر اندیشه دورکیم

دورکیم

از دیدگاه دورکیم خانواده از کلان شروع میشودکه پایه جامعه امروزی است که بعد از طی مراحلی به خانواده امروزی رسیده است. به نظر او پیدایش خانواده به موازات تحول اجتماعی رخ داده یعنی اولین واحد اجتماعی خانواده بود که بعد به قبایل و طوایف تبدیل شد.

اصول حاکم بر اندیشه دورکیم به طور خلاصه عبارتست از:

او مراحل مختلف برای خانواده در نظر میگیرد:

  • (1 مرحله کلانی:کلان بی شکل برون همسری( تعریف کلان)
  • (2 خانواده صلبی
  • (3 خانواده پدر سری روم قدیمی
  • (4 خانواده زن و شوهری:آخرین نوع خانواده در جهان است که از انقباض تدریجی به صورت حاضر در امده
  • از نظر حجم و ابعاد(کمیت):خانواده هسته ای با نفرات کم
  • از نظر وظایف(کیفیت):کمترین وظایف را داراستو در کارکردهایش رقبای زیادی دارد(ساروخانی،(1382 در نهایت برخی از ضعف های کار دورکیم عبارتند از:

:1عدم وجود نسبی اندیشی و ندیدن تمایز بین جوامع :2جبر گرا بودن:عقیده بر اینکه تمام جوامع مسیر یکسانی را طی میکنند

:3عقیده به تطور خطی:عدم وجود انواع مختلف جوامع در طول تاریخ که امکان پذیر نیست زیرا هر عاملی د رهر جامعه ای بر شکل آن تاثیر دارد.

وجود خانواده هسته ای درجامعه ما نشانگر دلیل نقض برنظریه اوست.