اصول طراحی معماری بین المللی

مدل بازتعبیري (Re - interpretative)

این رویکرد از معماري به صورت تقلیل دادن و خلاصه نمودن فرم هاي معماري گذشته و استفاده از آن ها در بناهاي معاصر است.

برداشت هایی از فرم هاي معماري گذشته به نوعی دستور زبان کارآمد در برخی از پروژه ها تبدیل گشته بود.

خانه سازي پتون در محوطه سفارت خانه فرانسه در درهلی نو (1967) طراحی شده به دست راج روال ... به کمک باز تعبیر ماهرانه اي از عناصر معماري ناحیه اي با شرایط اقلیمی گرم / خشک ، اقامتگاه هاي صحرایی را برپا داشت.

پست مدرن (Post Modern)

معماري معاصر بغداد

طراحی معماران عراقی به 2 دسته قابل تقسیم است:

دسته اول از اصول طراحی معماري بین المللی تبعیت می کند، بدون آن که تغییري در آن ایجاد کند و دسته دوم همزمان با به کار بردن اندیشه هاي معاصر در جست و جوي اصول طراحی بومی است.

دسته اخیر بسته به تعریف معماران از معماري محلی و تعلق آنان به جنبش هاي بین المللی ، خود به زیر مجموعه هاي کوچک تري قابل تقسیم است. »محمد مکیه« و »رفعت چادیرجی« از نمونه هاي برجسته معماران عراقی هستند که در ارائه تعریف جدید از معماري عراقی سهم بزرگی داشتند. هر دو تن متعلق به نسل اول معماران عراقی هستند، اما دو روش گوناگون براي برخورد با معماري غربی و معماري محلی عرضه کردند و البته هر دو به گونه معناداري عراق را به خاطر جو سیاسی حاکم به مقصد اروپا و ایالات متحده ترك گفتند.