اصول عملکرد اینورتر منبع امپدانسی

با فرض اينکه مقادير اندوکتانس هاي L1 و L2 و خازن هاي C1 و C3 يکسان و به ترتيب برابر با L و C باشد، اينورتر منبع امپدانسي داراي يک شبکه منبع امپدانسي متقارن خواهد بود.

 بنابراين با استفاده از اين تقارن و از روي مدار معادل اينورتر منبع امپدانسي خواهيم داشت :

با اعمال  حالت هاي اتصال کوتاه  با مجموع زماني ثانيه به داخل دوره کليدزني با طول Ts، از روي مدار معادل شکل٣ مي توان رابطه (٢) را براي اينورتر منبع امپدانسي در لحظات اعمال حالت هاي اتصال کوتاه به صورت زير به دست آورد:

 همچنين با اعمال حالت هاي هشت گانه غير اتصال کوتاه (فعال و خنثي ) با مدت زمان مجموع Tn ثانيه به داخل دوره کليدزني ، روابط زير را از روي مدار معادل شکل ٤ مي توان به دست آورد

که VPV ولتاژ آرايه فتوولتائيک بوده ، Vi ولتاژ اعمالي به کليدها و Ts=Tn+Tsh مي باشد. از آنجايي که در حالت دائم ولتاژ متوسط اندوکتانس ها در طول دوره کليدزني Ts بايستي صفر باشد، لذا ولتاژ خازن هاي شبکه منبع امپدانسي را مي توان به صورت زير به دست آورد

در روابط فوق نسبت دوره اتصال کوتاه مي - باشد. همان طور که ملاحظه مي گردد، ولتاژ خازن شبکه منبع امپدانسي به زمان حالت هاي اتصال کوتاه وابسته بوده و با افزايش مدت زمان اعمال حالت هاي اتصال کوتاه افزايش مي يابد. از آنجايي که متوسط ولتاژ اندوکتانس ها برابر صفر مي باشد، لذا متوسط ولتاژ dc اعمالي به کليدهاي اينورتر در يک دوره کليدزني برابر ولتاژ خازن ها مي باشد. همچنين مقدار ماکزيمم ولتاژ dc اعمالي به کليدهاي اينورتر معادل ولتاژ dc اعمالي به اينورتر در زمان اعمال حالت هاي غير اتصال کوتاه dc آرايه مي باشد و تابعي از نسبت دوره اتصال کوتاه و ولتاژ فتوولتائيک مي باشد.