اصول معماری شکل گیری فضاهای خانه های مسکونی

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

مفهوم خلوت :

خلوت از جمله مفاهیمی است که در فرهنگ ها و جوامع مختلف برداشت های متفاوتی از آن شده و تعاریف متفاوتی برای آن ارائه گردیده است. اما به طور کلی »خلوت« توانایی کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداری، شنیداری و بویایی با دیگران است. راپاپورت (۱۹۷۷) خلوت را توانایی کنترل تعامل اجتماعی، حق انتخاب و امکان تعامل اجتماعی فرد تعریف کرده است.

انواع  خلوت وجود دارد، که هرکدام مقصد متفاوتی را تامین می کنند. وستین( (۱۹۷۰ چهار نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داده است:

  • انزوا، آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران،
  • قرابت، معاشرت با فردی دیگر و رها بودن از محیط خارج،
  • گمنامی، ناشناخته بودن در میان جمع،
  • و مدارا به کار گرفتن موانع روان شناختی برای کنترل مزاحمت های ناشناخته.

وستین چهار مقصد را که با خلوت تامین می شوند را تشخیص داده است. خلوت، استقلال فردی را تامین می کند، هیجانات را تخفیف می دهد، و به خود ارزیابی کمک می کند و ارتباطات را محدود و از آنها حفاظت می کند. بنا براین خلوت از جهت رابطه بین فرد و گروه و مابقی جامعه قابل اهمیت است.(لنگ (۱۶۶ :۱۳۸۳

ایروین آلتمن ( ۱۹۷۵) مدلی مفهومی را پیشنهاد می کند که در آن فضای شخصی، قلمروپایی سازوکارهای اصلی دست یافتن به خلوت قلمداد شده اند. این مدل ماهیت پویای خلوت را نشان می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد