انتخاب نوع مصالح در خانه های کرمانشاه

 محله فیض آباد ختم می شود از شمال به جنوب کشیده شده و خیابان دیگر از سمت شرق به غرب می رود. بر اساس اسناد و سفرنامه های تاریخی ، خیابانی که مطابق جهت شکل گیری شهر ( شمالی- جنوبی) شکل گرفته و مسجد جامع و سبزه میدان در طرفین آن قرار دارند، اصلی ترین خیابان شهر است. [9] محصوریت، سلسله مراتب، حریم ها و عرصه های اجتماعی در واحدهای همسایگی رعایت شده که در انتها به پایداری اجتماعی شهر کمک بسیار می نموده است (تصویر.(4

منظر شهری :

ابنیه این منطقه با داشتن تنوع به دلیل شرایط اقلیمی و فرهنگی وهمچنین مصالح بومی تصویری هماهنگ داشته اند. سیمای بافت یکپارچگی در تراکم واحدهای مسکونی، ارتفاع بناها و مصالح به کار گرفته شده در نما و معماری را به معرض دید قرار می دهد(تصویر.(5

مصالح به کار رفته در خانه های سنتی کرمانشاه، غالبا هماهنگ با اقلیم سرد و کوهستانی است.

رنگ اندودها و نماهای آجری تیره رنگ بافت ناهموار آن، که همه ابنیه قدیمی را پوشش داده به بافت قدیمی شهر، سیمایی متمایز بخشیده است. انتخاب نوع مصالح در خانه های کرمانشاه بستگی به عواملی مانند دسترسی راحت، مقاومت ایستایی لازم، استطاعت مالی سازنده و مقاومت در برابر رطوبت دارد. مصالح به کارگرفته شده در این خانه ها از نظر سازه ، ساخت مایه و تزیینات عبارتند از: آجرکاری و ترکیب مصالح نوین مثل سیمان و فلز در ترکیب با آجر، کاشیکاری، گچبری و آیینه کاری می باشد.