انواع ابزارها و توانایی های اینترنت

سایر ابزارها و توانایی های اینترنت

در کنار موتورهای کاوش، چندین نوع از عامل های هوشمند" ایجاد شده اند تا بتوانندانواع عملکردها در اینترنت را به انجام برسانند. همانطور که قبلاً اشاره شد، خزندهها، که برای ایجاد نمایه های موتور کاوش از انها استفاده شده است، مثال هایی از چنین ابزارهایی هستند. بلیک (۱۹۹۴)، عاملهای هوشمند را چنین تعریف کرده است: نرم افزاری که میتواند،بدون دخالت انسانی و به طور هوشمند، دادهها را از چندین منبع اطلاعاتی جستجو کند. در مقاله رو اسلر" و هاوکینز" (۱۹۹۴) می توان بررسی های سودمندی از ویژگی های چنین عامل هایی را مطالعه کرد. اصطلاح عامل هوشمند برای اشاره به ابزارهایی مورد استفاده قرار گرفته است که می توانند در اینترنت وظایف مختلفی بازیابی اطلاعات را انجام دهند و نیز ابزارهایی که برای دستیابی به اهدافی خاص تر در محیطهای کوچکتر دادهای - مثل پایگاههای نیروی انسانی و یا سایر منابع در یک شرکت - ایجاد شدهاند. بلانچارد" (۱۹۹۶)استفاده از عاملهای نوع دوم را توضیم داده است؛ در مقالهٔ بندی سی و دیگران (۱۹۹۶) تحقیق نسبتاً جامعی دربارهٔ انواع عامل های هوشمند را میتوان یافت.

دراینجا فقط به ابزارهایی اشاره خواهد شد که صرفاً برای استفاده در اینترنت ایجاد شدهاند. نرمافزارهای موجود فعلی - تجاری یا آزمایشی - برای انجام وظایفی متنوع بر روی منابع اینترنتی ایجاد شدهاند، ازجمله:

۱. جستجوی یک محصول (مثل دیسک نوری) با ارزانترین قیمت؛

۲. پالایش پیامهاي پست الکترونیکی و سایر مدارک براساس معیارهای از پیش تعریف شدهٔ بهرهگیر مثل اولویت دادن به بعضی از مدارک، حذفی برخی از مدارک دیگر، و قراردادن سایر پیامهای باقیمانده در مقوله های انتخابی (پوشه ها)؛

۳. حذف تبلیغات ناخواستهٔ اینترنتی و سایر مواردی که ممکن است ناخوسته باشند، مثل تبلیغاتی که برای کودکان نامناسب تشخیص داده میشوند (والتر، ۱۹۹۷؛ کتز1996

4- ردگیری منابع اطلاعاتي انتخابی و اطلاعدادن به بهره گیر پس از یافتنِ موردی خاص

(مثل کاهش نرخ بازار به سطحی معین) یا صرفاً پس از روزآمدشدن منبع؛ در بعضی از موارد، عامل، اطلاعات جدید را بازیابی میکند و / یا آن را به اطلاع بهرهگیر میرساند؛

۵. بهبود بخشیدن به درخواست کاوش از طریق یافتن اصطلاحاتی که مترادف هستند یا تقریباً به اصطلاحات بهره گیر شباهت دارند؛

۶. قراردادن مدارک جدید (یا سایر انواع اطلاعات) در شبکه بهره گیران در مقوله های انتخابی (مثل، نتایج مسابقات ورزشی، اخبار مالی)؛ تولیداتی از این نوع به عنوان ابزارها و توانایی های اینترنت عامل هایی پالایشگر برای تغذیه اینترانتهای تعاونی طراحی شدهاند (راپوزا، ۱۹۹۶a). مککلیری" (۱۹۹۴) خدماتی از این نوع را بررسی کرده اما اکنون تحقیق او کمی قدیمی شده است. موک" و ومیوری " (۱۹۹۷) یک سیستم پالایش اخبار را توضیح دادهاند که در آن پروندههای نیازهای اطلاعاتی " از طریق بازخورد بهره گیران اصلاح می شود؛

۷. جستجو بر روی منابع اینترنتی چند تایی" یا منابع اطلاعاتی مختلف در یک اینترانت مؤسساتی ؛

۸- ارائهٔ انواع سرگرمیها (فیلمها، دیسکهای نوری، کتاب ها) برای بهره گیران براساس پرونده نیازهای اطلاعاتی انها (که ممکن است در قالب اصطلاحات و / یا سایر مدارک شناخته شده ای باشد که در گذشته انتخاب شدهاند)،

۹. داده کاوی " در اینترنت:

۱۰. نمایه سازی  پایگاه اطلاعاتی محلی که بر روی رایانهٔ خدمات دهنده و بی قرار دارد؛ ممکن است ابزارهایی از این نوع توانایی های متن هوشمند را در خود داشته باشند (ریچاردسون، ۱۹۹۶).

هولزبرگ (۱۹۹۶) عاملهایی را توضیح داده است که برای سفارشی کردن ارائه اخبار از طریق اینترنت طراحی شدهاند و گریس و ولد "سایر عامل های مرتبط با شبکه را تحلیل کرده است. به هرحال، تغییرات آنقدر سریع رخ میدهند که حتی تحقیقات نیز در عرض چند ماه قدیمی می شوند.