انواع روشهای اصولی در ارائه نتایح

بیان آنچه که محقق در شرایط خاص آزمایشی پیدا نکرده است می تواند مهم باشد چرا که ممکن است افراد دیگری در شرایط متفاوت، نتایج متفاوت دیگری به دست آورند. به عبارتی نبود دلیل و مدرک، گواه نبودن نتیجه نیست.» همین طور توجه به این نکته اهمیت دارد که اگر آمار برای توصیف نتایج به کاربرده می شود باید معنی دار باشد. در ذکر جداول و شکلها نباید از عبارات طولانی استفاده کرد. برای مثال نباید گفت:

"در جدول ۱ به وضوح نشان داده شده است که نوسایلین جلوی رشد N. gonorrhoeae رامی گیرد انوسیلین جلوی رشد N gomorrhoeae را گرفت ( جدول ۱)

جداول و شکل هایی که در قسمت نتایج ارائه شده اند، همزمان نتایج و طرح های آزمایشی را بیان می کنند. جداول و اشکال هر دو برای بیان نتایج یا مفاهیم به کار می روند ولی در هدف با هم تفاوت اساسی دارند. جداول تعدادی از دادهها را با تعداد دیگری مقایسه می کنند گراف ها روش را سؤالات که آیا یک جدول میتواند مانند یک نمودار نتایج کار را بیان نماید و آیا واقعاً نیاز است که تمام اطلاعات به صورت جدول ارائه شوند و آیا آنها را نمیتوان با استفاده از یک شکل بهتر بیان نمود، می تواند نویسنده را در انتخاب جدول یا نمودار راهنمایی کند. نویسنده باید بداند اگر در مورد این سؤالات به اندازه کافی بررسی ننماید، سردبیر یا داور مقاله به یقین این کار را انجام خواهند داد.

توصیه شده است که محقق برای توضیح یک مطلب مشکل یا مطالبی که به کمک جملات نمی توان به راحتی توضیح داد اما با شکل به راحتی قابل فهمند از شکل استفاده نماید و با ارائه یک شکل که در عمل چیز بیشتری نسبت به جملات ارائه می دهد مطلب خود را به خواننده انتقال دهد. بسیاری از نویسندگان علاقه مند هستند که در مقاله خود از تعداد زیادی جدول و شکل استفاده کنند که صحیح نیست،

تعدد شکل ها نباید خسته کننده و موجب غلط اندازی باشد. همین طور وجود برخی از عکس ها در مقاله غیرضروری است، مثلاً اگر محقق در مورد گل رز تحقیق می کند، نیازی به چاپ عکس رز نیست، زیرا اکثر خوانندگان رز را می شناسند. همینطور در مقاله نباید تصاویری از ظروف و دستگاههای آزمایشی ارائه شود. دادههای ارائه شده در جداول نباید در گرافها تکرار شوند و بالعکس. ضمناً جداول باید دارای عنوان باشند در حالی که اشکال زیرنویس دارند. عنوان جدول، نمودار، منحنی و غیره باید کوتاه ولی گویا باشد، به گونه ای که خواننده مقاله بی نیاز از مراجعه به متن باشد. خوانندگان به جداول کوچک علاقمندترند و چنین جداولی به آسانی قابل هضم هستند.

ختصارات و علائم جدول و نمودار را می توان در زیرنویسی نشان داد. استفاده از جدول به عنوان روشی اصولی در ارائه نتایح و برای برخورد خواننده با داده ها شناخته شده است. در بخش نتایج باید به طور خلاصه به توضیح محاسبات آماری پرداخت و منبع روش آماری استفاده شده را نیز ذکر کرد. باید دقت کرد مقالاتی که به توصیف یک پدیده مانند بیماری و یا یک موجود زنده می پردازند و یا از تکینیکی برای این توصیف نام میبرند نیاز به ارائه محاسبات آماری ندارند. در موارد دیگر که کار آماری در تحقیق انجام شده است باید تنها به ارائه درصد، سطوح احتمال و سایر اطلاعات و نتایج حاصل از محاسبات آماری اکتفا نمود. مثلاً بهتر است به جای ارائه تعداد زیادی عدد، متوسط آنها ذکر شود و بپس با کمک انحراف معیار و انحراف معیار میانگین مقدار تغییرات اعداد اصلی و اولیه نشان داده شود. چنانچه محاسبات آماری منجر به اختلاف معنی دار گردد در سطوح ۵ درصد و یک درصد بهترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شده و در صورتی که اختلاف معنی دار نباشد با علامت nsمشخص گردد. در رسم جدول باید فقط به رسم خطوط افقی اکتفا نمود. جداول دارای عنوان ستونها، ردیف ها و اشکال دارای یادداشتی جهت توضیح مقیاس محورها و راهنما میباشند.

جداول، منحنی ها و نمودارها باید به صورت زیر تنظیم شوند: ܚ الف) جداول: پس از ذکر کلمه جدول باید شماره ان، سپس خط تیره (یا سمی کلن یا دونقطه) وبعد عنوان در بالای جدول ذکر شود.