انواع روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق

متغیر مستقل در این پژوهش، عوامل کلیدی موفقیت بوده است که در قالب چهار عامل فناوری اطلاعات، دانشجو، استاد و سیستم های پشتیبانی دانشگاه طبقه بندی شده است. متغیر وابسته، یادگیری الکترونیکی می باشد که تحقیق در صدد است میزان اثربخشی عوامل فوق در آن را بررسی نماید. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر دو قسم بوده است:

- روش کتابخانه ای: که طی آن از کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، مجلات و سایت های علمی معتبر استفاده شده است.

- روش پرسشنامه ای: که شامل پرسشنامه و تحلیل آن می باشد. در این تحقیق ابتدا از میان استان ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، یک استان انتخاب گردید. در مرحله دوم از میان تمام دانشگاه های استان انتخاب شده در مرحله نخست، هفت دانشگاه انتخاب گردید و پرسشنامه ها در اختیار دانشجویان در دسترس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار گرفت که تعداد و نام دانشگاه های آن ها به تفکیک در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

در این تحقیق طبق نمونه گیری انجام شده، از میان دانشگاه های استان تهران، دانشگاه های زیر انتخاب گردید: دانشگاه های علامه طباطبایی، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر و صنعتی شریف که در مجموع تعداد ۳۶۵ پرسشنامه در آن ها توزیع و نهایتاً تعداد ۳۵۰ پرسشنامه جمع آوری گردید. هچنین در این تحقیق برای تایید فرضیات از آزمون کای دو تک متغیره، برای مقابسه نظران بین پاسخگویان مذکر و مونث از آزمون t و برای گروه های تحصیلی مختلف از تحلیل واریانس بهره گرفته شده  است.