انواع زندگینامه ها یا فرهنگ های شرح حال

زندگینامه ها یا فرهنگهای شرح حال، انواعی دارند و به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

۱. فرهنگهای ملی یا ناحیه ای. حاوی احوال رجال کشور یا ناحیه خاصی بدون در نظر گرفتن محدودیت شغلی و حرفهای آنان است مانند کارنامه بزرگان ایران.

۲. فرهنگهای شغلی یا حرفهای. حاوی زندگینامه  افرادی است که به حرفهای خاص وابسته اند و معمولاً به صورت جهانی و ملی یا ناحیهای تدوین شده اند. مانند: مردان موسیقی، پزشکان نامی پارسی

۳. فرهنگهای شرح حال جهانی، حاوی زندگینامه  افرادی است که بدون محدودیت منطقه ای، کشوری یا شغلی آنان تدوین شده باشد مانند مشاهیر جهان

 دایرةالمعارفها

دایرةالمعارف ها، منابعی اند که مطالبی مختصر، مفید و مستنلی در پیرامون واژه ها و موضوعات مختلف دانش بشری بیان میکنند و نحوه  تدوین دایرة المعارف  الفبایی است و به دو صورت عمومی و موضوعی منتشر می شوند. دایرةالمعارفها، ابتدا کلیاتی درباره  هر یک از موضوعها، مطرح میسازند سپس تعریف، تشریح، تاریخچه و مقام و موقعیت جاری مباحث مورد نظر را ذکر میکنند و آنگاه به کتابشناختی منابع مورد استفاده در تلوین مقاله، اشاره میکنند.

اسامی برخی از دایرةالمعارفهای معاصر دایرةالمعارف مصاحب: اثر غلامحسین مصاحب از مهمترین دایرةالمعارفهای فارسی به شمار میرود و حاوی مطالب مستند و جدید پیرامون موضوعها و واژه های مختلف است. این دایرةالمعارف در سه جلد و به صورت الفبایی واژه ها تنطیم شده و در تمامی مجلدات از نظامی واحد برای ضبط عناوین، تنظیم مقالات، ضبط تلفظها و تلفظ واژه ها به لاتین، علامات اختصاری، نقطه گذاری، نقل اعلام خارجی به زبان فارسی و ارجاعات و غیره، پیروی شده است. جلد چهارم این کتاب نیز به نمایه و مقالات جدید و روزآمد کردن مقالات قدیمی و نقشه های جغرافیایی و تاریخی و ارجاعات مختلف برابرهای فارسی واژه ها و اسامی بیگانه، اختصاصی خواهد داشت.