انواع ویراستاری برمبنای شیوه نامه مؤسسه نشر

* در کاربرد الفاظ و معنی، ذوق و سلیقه و هنر ابتکار به کار برد و موزونیت الفاظ و پختگی و گیرایی آن را در عین اهمیت دادن به معنی کلام

مورد توجه قرار دهد و به هر حال نوشته را از کلام بدیع و مضامین احیاگر و براساس نیازمندیهای جامعه انباشته گرداند.

*در تحریر مطالب از قواعد و اصول نقطه گذاری، درستی دستوری، و درستنویسی واژه ها بر مبنای رسمالخط از قبل تعیین شده پیروی کند .

*در صورت لزوم از نمودارها و جدولهای مناسب در محلی مناسب متن استفاده کند و متن کتاب را با توجه به رعایت تقدم و تأخر مطالب، ارتباط منطقی بندها، حذف مطالب تکراری، تفکیک موضوعات کلی از جزئی، نظام دهد و هماهنگ گرداند و عبارات را ساخته و عالمانه سازد.

* متن نهایی نوشته را از ابتدا تا انتها ویراستاری و آمادهسازی گرداند. ویراستاران و نسخه پردازان که کارشان از هر جهت فنی، تخصصی، حرفه ای، بسیار دقیق و پراهمیت است خارج از تشکیلات سازمانهای انتشاراتی یا با عقد قرارداد و توافق با ناشران بر مبنای شیوه نامه  مؤسسه نشر به امر ویراستاری می پردازند و از جمله مباحث این فصل را مورد توجه قرار می دهند. ویراستاری به لحاظ:

۱. ساختار و محتوای متن

۲. صحت ترجمه (در صورتی که نوشته، ترجمه اثری باشد)

۳. زبانی - ادبی (نگارش)

۴. صوری یا فنی (اعمال دقتهای فنی و نکاتی که در شیوه نامه  مؤسسه نشر، پیشبینی شده است) انجام میگیرد. ویراستارانی که صاحب رأی و ذوق و سلیقه، و دارای  روش و آشنا به فنون و ظرایف کار چاپ و نشر باشند. در این هنر موفقند.