انگیزه ی سفر به بیابان

گردشگري دربيابان : بازديد جهانگردان از نواحي بياباني رو به افزايش است ونيازهاي روحي،رواني،تفريحي وگذران اوقات فراغت گردشگر به گونه اي است که آرامش ، پاکيزگي وسکوت محيط بياباني به آن پاسخ مي دهد.وجود دشت هاي گسترده وهموار براي انجام ورزش هاي متنوع از جمله دوچرخه سواري روي ماسه زارها، شترسواري،پياده روي، استفاده از هوا وفضاي آرام شب هاي بيابان ، زمينه مطالعاتي گياهي وچشم اندازهاي شگفت انگيز از اهميت زيادي برخوردار است . تقي زاده ( )در پژوهشي با عنوان کوير زمينه تعالي وعمران زمين معتقد است بيابان ها تجلي گاه گونه هايي از حيات اند که تفکر زيادي را مي طلبد، واين ويژگي ها براي گردشگران به عنوان جاذبه هاي مهم مطرح مي شوند .

دراين راستا گردشگراني که به بيابان سفر مي کنند، انگيزه هاي متفاوتي دارند:

١- دانشمندان ومتخصصان که بيابان را محل مطالعه ي خود قرار داده اند.

٢- ماجراجويان وافرادي که براي ارضاي حس کنجکاوي خود به آنجا مي آيند.

٣- افرادي که محيط آرام وتوأم با آرامش را براي تجديد قواي خود مي طلبند.

٤- افرادي که به نحوي وسيله اي براي تفريح واوقات فراغت در آنجا پيدا مي کنند.

جهانيان  و زندي( ١٣٨٩ ) ، با  توجه  به  توانمندي  هاي  بيابان  ها  و کويرهاي  منطقۀ  لوت ،  جاذبه  هاي اکوتوريستي وژئوتوريستي  تفريحي کويرها و بيابان هاي ايران را بر اساس انگيزه هاي گردشگران به صورت نمودار شکل (١ ) معرفي کرده اند . بر اساس وجود چنين جاذبه هايي، توان بالاي اين مناطق در سرمايه گذاري جذب گردشگر اکولوژيک و بازده اقتصادي مشخص ميشود[٨].