اهمیت توان سامانه های رایانه ای درپردازش دیجیتالی داده ها

 با توجه به اين توضيحات ، پرسش اينجاست که آياداده هاي ترافيک مشمول مفهوم «محتواي »برشمرده درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي مي شوند؟ واقعيت اين است که داده هاي ترافيک درتعريف محتواي رايانه اي مي گنجند وازآن بيرون نيستند وآن گونه که اشاره شد، مبناي تفکيک آنها، تعرض آميزي کمتر دسترسي به آنها درمقايسه با محتواي درحال انتقال ارتباطات رايانه اي است .لذا برپايه تفسيرادبي وفني (مبتني برحريم خصوصي ارتباطي )مي توان گفت داده هاي ترافيک مشمول داده محتوا مي شوند وبنابراين  شنود آنها پيروشرايط ماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي ،جرم وقابل مجازات است .١ نکته ديگري که بايددرباره داده هاي رايانه اي تبيين شود، اين است که آيابايدبه شکل ديجيتالي ،يعني مبتني برصفرويک ذخيره وجابه جاشوند يااينکه به شکل آنالوگ هم امکان جابه جايي آنها وجود دارد؟ به نظر مي رسد اهميت دارد وجابه جايي آنها مي تواند به دوشکل ديجيتال وآنالوگ صورت گيرد. به اين ترتيب ، صداهايي که با دستگاه هاي بي سيم موسوم به واکي تاکي جابه جامي شوند، مي توانند موضوع جرم شنود قرار گيرند.

بااين حال ،بايدتوجه داشت چنانچه تفسيرگسترده اي درباره مفهوم محتوا صورت پذيرد، ممکن است نتايج نامتعارفي حاصل شود.براين اساس ، هرصوت ياتصويري که در عالم بيرون وجود دارد، مي تواند به وسيله سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي دريافت ، پردازش وارسال شود.درحالي که آنها محتواي رايانه اي نيستند.لذا بايدتوجه داشت محتوايي داده به شمار مي آيدکه باسامانه رايانه اي توليدشده وبراي پردازش وارسال مناسب است .اما درباره برون داد آن ، هنگامي که به شکل پديده اي فيزيکي نمايان مي شود، ديگرداده نخواهد بود، مانند صوت ياتصويريامتني که ازگوشي يانمايشگر ياچاپگر رايانه پخش ، نمايش ياچاپ مي شود.

با توجه به اين ملاحظات ، درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي علاوه برمحتواي رايانه اي ، امواج الکترومغناطيسي هم موضوع شنود غيرمجاز دراين ماده قرار گرفته اند.باتوجه به تعريفي که از داده ومحتواي رايانه اي ارائه شد، امواج الکترومغناطيسي ياراديويي رادربرنمي گيردواينها ماهيت متفاوتي دارند.گرچه مي توانند باعث جابه جايي داده هاومحتواي رايانه اي شوند وبادريافتشان مي توان داده هارابازسازي کرد (جلالي فراهاني ، ١٣٨٩: ٣٠).لذا ازآنجاکه امکان دريافت محتوا از امواج مذکوروجود دارد، بي آنکه آنچه دريافت شده ماهيت داده اي داشته باشد، قانونگذار جداگانه  ودرکنار سامانه هاي رايانه اي ومخابراتي به آنها نيزاشاره کرده است .امواج نوري هم که ماهيتي  الکترومغناطيسي دارند، باعث جابه جايي محتوا به وسيله فيبرهاي نوري درشبکه هاي محدود و گسترده ٢مي شوند.ليکن دراينجا نيزبه دليل ناهمگون بودن اين امواج بامفهوم داده رايانه اي ،به طور جداگانه ودرکنار آنها برشمرده شده اند.براي مثال ، دستگاه هاي رادار نمونه اي ازرسانه هاي الکترومغناطيسي اند که داده راجابه جانمي کنند، بلکه برپايه بازگشت امواج گسيل شده ، وجود اشيا را درفواصل گوناگون نشان مي دهند.لذا دريافت آنها نيزمشمول ماده (٧٣٠)مي شود.

شرط مهم ديگربراي اتصاف عنوان مجرمانه شنود، «غيرمجاز» بودن آن است .