اهمیت حضور گوگل و اپلیکیشن Google Person Finder در زلزله و سونامی شرق ژاپن

حضور گوگل و اپلیکیشن Google Person Finder در زلزله و سونامی شرق ژاپن

اگرچه رسانههاي اجتماعی شیوه متداول و مؤثر مردم براي جستجوي افراد گمشده و گرفتن اطلاعات بروز درباره اطلاعات آنلاین اورژانسی بود اما کمتر در جهت پاسخهاي انسان دوستانه در شناسایی نیازهاي در مناطق بحرانزده مختلف استفاده شد. سایت Google Person Finder در ساعت 16:32 روز یازده مارس 2011 حدود یک ساعت و 46 دقیقه بعد از زلزله راهاندازي شد و خیلی زود به ژاپنی ترجمه شد و براي سازگاري با موبایل نیز سازگار شد. مردم با استفاده از این پلتفرم شروع به جستجو و آپلود اطلاعات درباره گمشدگان خود کردند.

زمانی که شبکه هاي پخش ملی مانند NHK، لیستی از افراد فوتشده و گمشده در زمان پخش زنده نشان میداد اما به نظر سایت Google Person Finder ابزار مناسبتري آمد زیرا این سایت به عموم مردم اجازه میداد تا اطلاعات خصوصی درباره یک شخص خاص را جستجو کنند. همکاري مؤثر بین گوگل و خروجی رسانهها، سازمانهاي دولتی و انجمنهاي داوطلب باعث شد Google Person Finder یک پلتفرم استاندارد در ژاپن براي جستجو میان گمشدههاي دوستان و خانوادهها باشد. دسترسی مردم به اینترنت، صدها هزار نفر از کاربران قادر بودند تا اطلاعات مورد نظرشان را جستجو کنند و به اشتراك بگذارند. اطلاعات رسمی مانند آمار تلفات توسط سازمان پلیس ملی صادر میشد. سایت Google Person Finder یک نمونهاي از منبع ارزشمند است؛ اما بدون دسترسی به اینترنت قابل استفاده نیست.

همچنین استفاده از این سایت براي کاربرانی امکانپذیر بود که از سواد دیجیتال تا حدودي برخوردار هستند. گوگل نیز این موضوع را تشخیص داده بسیاري از بازماندگان مسن و مردمی که به اینترنت دسترسی ندارند، نمیتوانند از این منبع استفاده کنند. براساس نتایج گوگل راههایی براي حمایت از گروههاي مسنتر در شرایط اضطراري در آینده کشف کرده است. یک دیدگاه، استفاده از مراکز تخلیه براي اطلاعیابی، تهیه رایانه هایی جهت ارائه اطلاعات و حمایت از مردمی که خانوادهشان دسترسی به اینترنت ندارند یا دسترسی آنها به اینترنت محدود است .(Appleby, 2013, pp. 33-35)