اهمیت و موارد استفاده از فهرست های کتاب

فهرستهای کتاب:

فهرستهای آخر کتاب است که در همه  موارد برای فهرستنویسی و مطالعه کننده حائزاهمیتند.

در فهرست مندرجات، عنوان فصلهای کتاب «بترتیبی که در کتاب آمده است با تعیین شماره  صفحات که در کتاب راج به همان لعیین "یی با راجع موضوع است»، ذکر می شود و فهرستنویس و خواننده با مطالعه  آن از محتویات کتاب آگاهی می یابد و در انتخاب موضوع کتاب و خرید آن تصمیم میگیرد. نمایه های آخر کتاب اکثراً نمایه  موضوعی، اعلام، و اماکن است. موضوعها و اسامی اشخاص و مکانها و گاهی نام کتابهایی که در متن کتاب آمده به صورت الفبایی و با قرار دادن شماره  صفحات مقابل هر کدام، تنظیم و نشان داده می شود و مراجعه کننده را به سرعت دریافتن اطلاعات کمک میکند.

اسامی منابعی نیز که در تهیه  کتاب مورد استفاده قرار میگیرند معمولاً با ذکر مشخصات کامل آنها در پایان کتاب با عنوان فهرست منابع، مأخذ یا مراجع آورده می شوند. گاهی به حسب علاقه  نویسنده فهرستی از منابع مختلف مربوط به موضوع مورد بحث کتاب برحسب الفبایی نام نویسنده یا نام کتاب با ذکر مشخصات کامل هر منبع زیر عنوان «کتابنامه و یا مقاله نامه» آورده می شود.

مقدمه و پیشگفتار:

مقدمه و پیشگفتار، مطلب کوتاهی است که نویسنده قبل از متن کتاب می آورد. در این قسمت نویسنده غرض از نوشتن کتاب را شرح میدهد و احیاناً از همکاریهایی که با او شده، تشکر میکند و در ضمن، اطلاعات مختصری پیرامون آنچه در کتاب آمده است. مورد بحث قرار می دهد. بنابراین مطالعه  آن برای کتابدار و خریدار کتاب قبل از خرید حائز اهمیت است و به فهرستنویسی نیز در تعیین موضوع کتاب کمک فراوان میکند.