اهمیت پیش بینی سرعت حفاری برای مهندسین

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

پیش بینی سرعت حفاری از آن جهت که موجب انتخـاب بهینـه پارامترها و کاهش هزینه های حفاری می گردد، همیشه اهمیـت قابل توجهی برای مهندسین حفاری داشته است . بدین منظور، تـا به حـال محققـین روابـط ریاضـی متعـددی کـه ارتبـاط سـرعت حفاری و متغیرهای قابل کنتـرل و غیـر قابـل کنتـرل حفـاری را بیان کند، ارائه کرده اند. با این حال ، چون تعداد متغیرهای مـؤثر در سرعت حفاری زیاد است و همچنـین بـین خـود پارامترهـای حفاری نیز روابطی وجود دارد، هنوز مدلی بـا دقـت ١٠٠% ارائـه نشده است [٢،١].

شاید در این میان ، کامل ترین مدل مورد استفاده برای مته های مخروطی ، مدل نرخ نفوذ بورگوینه و یانگ باشد [١]. در این معادله هشت تابع به منظور مدل کردن مهم ترین پارامترهای مؤثر در نرخ نفوذ وجود دارد. در رابطه پیشنهادی آنها چند ثابت مجهول موجود است که می بایست براساس شرایط محلی حفاری تعیین شوند. در واقع میزان دقت این مدل وابسته به مقادیر این مجهولات است و بنابراین بکارگیری یک روش ریاضی قوی و قابل اعتماد به منظور محاسبه ضرایب مجهول اهمیت بسزایی دارد.

در این تحقیق ابتدا به بررسی مدل بورگوینه و یانگ می پردازیم .

سپس ، در مورد روش های ریاضی به منظور حل ضرایب مجهول بحث خواهد شد. آنگاه با استفاده از بهترین روش ، ضرایب مجهول را برای سازندهای مختلف میدان خانگیران بدست خواهیم آورد.

 مدل نرخ نفوذ بورگوینه و یانگ

بورگوینه و یانگ معادله زیر را به منظور مدل کردن سرعت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد