اولین مجلات ادواری معتبر دنیا

اولين مجلات ادواری معتبر دنیا به نام های Journal de Scavans (هفته نامه فرانسوی ) و 4 S J is Philosophical Transactions of the Royal Society of London 4 در روز پنجم ژانویه سال ۱۶۶۵ منتشر شد، در حالی که اولین مجله ادواری الکترونیکی" در سال ۱۹۷۶ انتشار یافت. Journal des Scavans این فکر در طی سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۰ به خوبی رشد نمود و تولید مجلات ادواری الکترونیکی مرسوم شد. با گسترش انتشار مجلات ادواری، ارتباط نوشتاری محققین بایکدیگر در مسیر انجام تحقیق به عنوان یک اصل در برقراری ارتباطات پذیرفته شد. این مهم چیزی از برگزاری همایشی ها و ارتباطات شخصی بین دانشمندان که همچنان از اهمیت خود برخوردار است کم نکرد. امروزه محققین به شیوههای مختلف و خیلی سریع و آسان با یکدیگر . ارتباط برقرار میکنند.

یکی از روش ها متکی بر انواع ارجاعات " میباشد، استفاده از متون علمی تحقیق و استناد به آنها در جای خود بحث خواهد شد. . امروزه انواع مختلفی از مجلات ادواری علمی، حاوی مقالات پژوهشی اصلی، مقالات مروری، یادداشت های فنی، سرمقاله ها، مقالات کوتاه، تصحیحات، خلاصه مقالات کنفرانس ها و این میان مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجالارت ادواری دارای جایگاه ویژه ای است.

این بدین خاطر است که مقاله علمی در صورتی در مجله منتشر می شود که قبل از چاپ به وسیله سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند مورد داوری قرار گرفته باشد ونظرات و پیشنهادات آنها در مقاله اعمال شده باشد. به همین دلیل مقاله علمی به عنوان یک حقیقت علمی تلقی می شود. در دهه گذشته بیش از میلیونها مقاله علمی در بیش از ۷۰۰۰۰ عنوان مجله عملی در سطح جهان منتشر شده است و این عدد امروزه بسیار بیشتر از این تعداد است مجلات ادواری چاپی و الکترونیکی مقالههای علمی علم تولید شده توسط دانشمندان مختلف را در بردارند. مجلات ادواری منابعی هستند که پیشرفتهای  علمی را منعکس میکنند و به ترویج تولید علم میپردازند.