اولین قدم برای تهیه یک مقاله توجه و تمرکز فکر روی یک موضوع

* توجه و تمرکز فکر روی یک موضوع

اولین قدم برای تهیه  یک مقاله، تمرکز دادن فکر و توجه به یک زمینه  معین از دانش یا تجربه و یک موضوع مشخص می باشد. هنگامی که شخصی مصمم میشود نامهای به شخصی چون پدر و مادر یا هرکس دیگری بنویسد موضوع به خودی خود مشخص میگردد. مقدار زیادی از تکنیکهای انواع نوشته های پژوهشی در سراسر جهان محدود بوده و تابع شرایطی است که از قبل تعیین شده است و نویسنده در نحوه  نوشتن و تنظیم مقاله آنها تقریباً اختیاری از خود ندارد. یک نویسنده ی حرفهای از محتوای نوشته ای که در دست تهیه دارد و با آنچه که برای یک مقاله سرجمع کرده نوشتهای حسابی خلق میکند. به خاطر آنکه نسبت به آن موضوع کشش مخصوصی احساس کرده و با تمام حواس تلاش میکند چون در نزد خود دلیل خویی برای در نظر گرفتن چنان موضوعی داشته است و یا این که از ابتدا هدف خود را مشخص کرده و براساس آن مطالب خود را گردآوری کرده است.

در دانشکده ها معمولاً عنوان یا موضوع نوشته های دانشجویان به وسیله ی اساتید معین می شود ولی بسیار اتفاق میافتد که دانشجو میتواند عنوان نوشته ی خود را از میان فهرستی که توسط استاد تهیه شده انتخاب نماید و یا این که امکان دارد نوع معینی از انواع نوشته از دانشجو خواسته شود که حق انتخاب مطلب را به خود وی واگذار مینماید. اگر در چنین احوال دانشجویی اقدام به نوشتن مقالهای که مورد علاقهاش نمی باشد بنماید. شاید نتوان امید. فتح نمایانی را از وی داشست. از این نظر دانشجویان باید تا حد امکان بکوشند. مطالبی را که مورد علاقهاشان هست یا لااقل موضوعی را که بیشتر به آن علاقمندند. برای نوشتن انتخاب کنند.