بام ورابطه آن با شاخصه زیست محیطی توسعه پایدار

بام ورابطه آن با شاخصه زيست محيطي توسعه پايدار:

بام تاثير پذيرترين جزء ساختمان در برابر عوامل اقليمي است . تابش آفتاب در تابستان و بارش برف و باران در زمستان ، بيشتر بر بام ساختمان تاثير مي گذارد تا براجزاء ديگر آن در فصل زمستان ، هنگام شب بام با ساطع کردن پرتوهايي باطول موج بلند خود ، سريع تر و بيشتر از ديوارها حرارت خود را ازدست مي دهد. به همين دليل در مناطق سرد يا در فصل زمستان ، بام ساختمان عمده ترين عامل اتلاف حرارت هواي داخل است .

البته ميزان انتقال حرارت ، به مقاومت حرارتي مصالح بام بستگي دارد. همچنين در فصل زمستان ، بام مشکلات خاصي از نظر تعريق ايجاد مي کند. در هواي گرم نيز ، هواي داخل ساختمان تحت تاثير گرماي بام قرارمي گيرد . در مناطق بسيار گرم اين باور وجود دارد که بام ، بام عامل اصلي گرم کننده ي هواي داخلي ساختمان است . البته اين مسئله در بيشتر موارد صحيح است . [٨] و اين بخش از بنا با طراحي ويژه اي که در معماري گذشته ايران انجام گرفته به بهترين نحو توانسته از انرژي هاي تجديدپذير و پاک استفاده نمايد و چه بسا در بسياري از موارد موانع را به نقاط قوت بدل کرده است .