بت های سه گانه ( جمرات مکه ) و ویژگی های آنها

نکته بسيار مهم در اين است که ،  اين فضاي خنثي کننده حواس پنج گانه انسان را،  خداوند مناسب ترين فضا براي (قيام) معرفي مي نمايد،  که نشان از توقف پويايي فيزيکي و زمينه تحول و پويايي فکري و روحي است . يگانه بودن خانه کعبه ،  نماد يگانه بودن مسير تکاملي انسان (صراط مستقيم ) و مظهر قيام روحاني انسان است ،  آنچنان که در طبيعت خورشيد مظهر توحيد و يگانگي حضرت حق است .       (نمودار شماره ٢٥ و ٢٦)

در ساير اشکال هندسي منظم يا نامنظم مشاهده نمي شود در فرهنگ اسلامي بت هاي سه گانه ،  نماد محل هايي است که شيطان براي جلوگيري از فرمان الهي ،  بر حضرت ابراهيم (ع) نازل شد،  تا او را از قرباني کردن فرزندش اسماعيل (وابستگي هاي دنيوي خود) باز دارد.

 بنابراين اگر خانه کعبه مناسب ترين فضا براي پذيرش توبه و معراج انسان به سوي قرب الهي است ،  جمرات  سه گانه مظهر و نماد از خود بيگانه کردن انسان و هبوط انسان در پست ترين مراحل وجود است .

کالبد آنها به صورت سه هرم تو پر با نقشه کف مربع است .

در اين نمادهاي صلب و مجسمه گونه انسان و فضاي مناسب براي حضور انسان اصل نيست ،  بلکه سنگ هايي که در حالت طبيعي در زير پاي انسان و در خدمت انسان است ،  شکلي بت گونه به خود پذيرفته و انسان را در مقام تماشاچي به ديدار خود مي خواند،  در اين رابطه انسان قهرمان داستان خلقت نيست ،  آنچنان که خداوند زمين و آسمان را براي او را خلق کرده و او براي تکامل ارادي،  بلکه موجودي است منفعل و تماشاچي .

عدد سه نماد کثرت و سه سنگواره فوق،  نماد بت و مجموع عناصري است ،  که موجب دلفريبي و دلمشغولي انسان شده و او را از مسير  تکاملي خود يعني خدا آگاهي و خودآگاهي بازمي دارند و مرتبه انسان را در عالم طبيعت و زمين مخلد مي گردانند و استعدادهاي عظيم روحي و تکاملي او را منکر مي شوند. و در يک کلام او را از نفس روحاني خود بيگانه مي کنند.( نمودار شماره ٢٧ و ٢٨)