بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW

فولادهاي زنگ نزن دوفازي آلياژهـايي بـر پايـه آهـن ، کرم و نيکل هستند که داراي دوفاز آستنيت و فريت بـوده ، بنابراين ، ويژگيهـاي مفيـد هـر دو نـوع فـولاد زنـگ نـزن آستنيتي و فريتي نظير استحکام کششي و خـستگي بـالا، چقرمگي خـوب حتـي در دمـاي پـايين ، شـکل پـذيري و جوش پذيري مناسب و مقاومـت عـالي در برابـر خـوردگي تنشي، حفره اي و يکنواخت را دارا هـستند[١]. اسـتفاده از اين فولادها به دليل نياز روز افزون صنايع گوناگون به مواد با مقاومت بالا در محـيط هـاي بـسيار خورنـده ، افـزايش و توسـعه يافتـه انـد [٢و٣]. مقـدار حـرارت ورودي در حـين جوشکاري فولادهاي دوفازي از جمله فـولاد ٢٢٠٥ جهـت رسيدن به ريزسـاختار و ويژگـيهـاي مکـانيکي مطلـوب و مقاومت به خوردگي در محدوده kJ.mm ٢.٥-٠.٥ ذکـر شده است [٤و٣]. به گونه معمـول ، مقاومـت بـه خـوردگي فولادهاي دوفازي، نشان دهنده مقدار خوردگي اين فـولاد در محيط هاي خورنده کلرايد و فلرايد ميباشـد [٥]. روش هاي الکتروشيميايي امکاني مناسب را براي پـيش بينـي يـا بررسي سريع خوردگي اين آلياژهـا فـراهم کـرده اسـت . از ميـان ايـن روش هـا، روش هـاي پتانـسيوديناميک و پتانسيواستاتيک داراي اهميت بسيار هستند. در اين روش ، با استفاده از منحني هاي پلاريزاسيون به راحتي مي تـوان داده هاي سينتيکي الکترود را به روش گرافيکي نشان داد.

اين منحني ها بر اساس قوانين فارادي [٦] بدست ميآيند و در توصيف و توضـيح بـسياري از پديـده هـاي خـوردگي مفيدند. بررسي تاثير حرارت ورودي بـر جوشـکاري فـولاد زنگ نزن سوپردوفازي ٣٢٧٥٠ به روش قوس تنگستن -گاز بر ريزساختار و مقاومت به خوردگي فلـز جـوش بررسـي و مقايسه آن با فلـز پايـه انجـام شـده اسـت [٧]. نت ايج ايـن پژوهش نشان ميدهد که فلـز جـوش بـا افـزايش حـرارت ورودي نسبت به فلز پايه فعال تر شده و پتانسيل خـوردگي کم تري از خود نشان  ميدهـد. بـا ايـن حـال ، فلـز جـوش داراي چگالي جريان روئين شدن کم تري نسبت به فلز پايه است . اين نشان دهنـده مقاومـت بـه خـوردگي بـالاتر فلـز جوش نسبت به فلز پايه اسـت . صـادقيان خـشويي، رفتـار خوردگي مقاطع جـوش نامـشابه فـولاد زنـگ نـزن سـوپر دوفازي٣٢٧٥٠ به فولاد زنگ نزن آسـتنيتي 304L را بـا استفاده از روش جوشکاري قوسي تنگستن - گاز و دو نـوع فلز پرکننده ERL٢٥١٠٤ وERLMo٣٠٩ مورد بررسي قرار داد[٨]. در اين پژوهش ، کنترل حرارت ورودي و تعيين فلز پرکننده مناسب براي جلوگيري و کاهش ميزان خوردگي موثر تشخيص داده شده است . هـم چنـين ، نتـايج بدست آمده از آزمون هاي الکتروشيميايي نيز نـشان دادنـد که فلز پايه سوپر دوفازي ٣٢٧٥٠ در مقايسه بـا فلـز پايـه آستنيتيL٣٠٤ مقاومت به خوردگي بهتري دارد.