بررسی توان نو آوری به عنوان مهمترین مشخصه تعیین کننده عملکرد

تعریف نوآوری

نوآوری به عنوان یک نیروی مهم در جهت توسعه شرکت ها و بهبود عملکردشان محسوب می شود. توان نوآوری مهمترین مشخصه تعیین کننده عملکرد است . پژوهشهای متعدد با تایید این مطلب نشان می دهند، بنگاه جهت کسب مزیت رقابتی و ادامه حیات نیازمند نوآوری است . بنگاههای با ظرفیت بالای نوآوری می توانند با انطباق مناسب محیطی و توسعه توانمندی های جدید به مزیت رقابتی و عملکرد بالا دست یابند .[8]

پیشینه پژوهش

کارآفرینی فرایند ایجاد کسب وکار و تبدیل فرصت ها به دستاوردها است و به افراد جسوری اشاره دارد که دارای آمادگی لازم برای پذیرش مخاطره های راه اندازی یک کسب وکار جدید میباشند  .[9]

در واقع، کارآفرینی، فرایند ایجاد ارزش به وسیله فراهم کردن مجموعه منحصر به فردی از منابع برای، بهره برداری کردن از فرصتها می باشدب10ب.  دانشمندان ویژگیهای مختلفی را برای افراد کارآفرین بیان کردهاند که عبارتند از: کانون کنترل درونی، ریسکپذیری متوسط، تحمل ابهام، نیاز به؛ توفیق طلبی، استقلال طلبی، نوآوری، آینده نگری، عزم و اراده و پشتکار، و فرصت طلبیب11ب.کارآفرینی سازمانی مبحثی است که اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 90 مطرح شد .[12] تعاریف عملی کارآفرینی سازمان هایسی سال گذشته از طریق کارهای عملی تکامل یافته است   .

پژوهشگران معتقدند که کارآفرینی سازمانی، مفهومی بسیار گسترده دارد که شامل ایجاد، توسعه و پیاده سازی فکرها یا رفتارهای جدید است.

بیشک، هدف  اصلی کارآفرینی نواندیشی است و برای  جامعه متعالی نیز نهادینه شدن این باورها در فرهنگ، باید اصلی بنیادین شود تا تعهد مردم آن جامعه به این اصل را در پی داشته باشد . علاوه بر این، شناسایی موانع پیش روی نهادینه شدن  چنین باورها و راه های مقابله با آن ها، باید با اولویت در دستور کار قرار  گیرد تا با آسیب شناسی مسائل و مشکلات بتوان به  بهترین راه ممکن در کمترین زمان دست یافت.