بررسی حداکثر لنگر خمشی در طول شمع با عمق لایه های متغیر

حداکثر لنگر خمشی در طول شمع با عمق لایه های متغیر

شکل 13 تغییرات لنگر خمشی حداکثر بوجود آمده در امتداد طول شمع در مقایسه با نیروی وارده بر انتهای شمع به ازاء ضخامت لایه ها برای خاک لایهای نوع اول را نشان میدهد. با مراجعه به این منحنیها مشخص میشود که حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در شمع، مربوط به حالتی است که تمام مقطع از خاک رس تشکیل شده باشد و با افزایش عمق لایه ماسهای، حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در شمع کاهش می یابد. کاهش حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در امتداد شمع تا جائیکه عمق لایه خاک ماسهای به 6 متر برسد ادمه دارد. از این عمق به بعد، افزایش ضخامت لایه ماسهای تاثیری در حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در امتداد شمع نخواهد داشت.

شکل 14 نیز تغییرات لنگر خمشی حداکثر بوجود آمده در امتداد طول شمع در مقایسه با نیروی وارده بر انتهای شمع به ازاء ضخامت لایهها برای خاک لایهای نوع دوم را نشان میدهد. در این نوع خاک لایهای، حداقل لنگر خمشی بوجود آمده در امتداد شمع مربوط به حالتی است که تمام مقطع از خاک ماسهای تشکیل شده باشد. با افزایش ضخامت لایه رسی، حداکثر لنگر خمشی بوجود آمده در امتداد شمع نیز افزایش می یابد و این افزایش حداکثر لنگر خمشی تا جائیکه عمق لایه رسی به 6 متر می رسد ادمه پیدا می کند. بعد از عمق 6 متر، افزایش ضخامت لایه ها تاثیری در افزایش حداکثر لنگر خمشی در امتداد شمع بوجود نمی آورد.