بررسی حلقه اصطلاحات به عنوان روشی برای پرهیز از همنشینی های نادرست

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

حلقهٔ اصطلاحات

بررسی بیشتر شکل ۳ نشان خواهد داد که مدرک ارائه شده ممکن است در جستجوهایی بازیابی شود که این مدرک برای انها پاسخ مناسبی نیست. با استفاده از نمایه سازی وزنی یا کاهش جامعیت نمایه سازی می توان از برخی از این مشکلات جلوگیری کرد.

مثلاً در یک جستجو دربارهٔ موضوع عام رهبران سیاسی، با استفاده از هر دو روش یادشده میتوان از بازیابی این مدرک مدرک شکل ۳) که در ان این موضوع بسیار حاشیهای مطرح شده است جلوگیری کردہ دیگر بازیابی های ناخواسته ممکن است در اثر همنشینی نادرست حاصل آیند که در آن اصطلاحاتی که باعث بازیابی یک مدرک شده اند کاملاً با مدرک نامرتبط هستند. ترکیب اصطلاحات ایالات متحده آمریکا و رهبران سیاسی مثالی از این نوع همنشینی های نادرست است. بدیهی است که این مدرک مدرک شکل ۳ دربارهٔ رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا بحث نمیکند. هرچند که ممکن است در یک جستجو دربارهٔ این موضوع بازیابی شود. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، با افزایش طول رکورد (یعنی، با افزایش تعداد نقاط دسترسی یا با افزایش جامع نگری نمایه سازی) احتمال وقوع این نوع از همنشینی های نادرست افزایش می یابد.

حلقهٔ اصطلاحات نمایه ای، یکی از روش ها برای پرهیز از همنشینی های نادرست است. یعنی،  تقسیم بندی مدرک به چندین مدرکی فرعی تقسیم می شود که این مدارک فرعی گرچه با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند اما دربارهٔ موضوع مستقلی بحث می کنند. مدرک نمایش داده شده در شکل ۳ ممکن است به چنین زنجیره هایی تقسیم شود: خاورمیانه، ملیت های عرب، رهبران سیاسی، اسرائیل، مصر، فلسطین، سازمان آزادی بخش افکار عمومی، تحقیقات تلفن، ایالات متحده آمریکا، گرایشات، خاورمیانه ایالات متحده آمریکا، کمک خارجی، مصر، اسرائیل همایش های صلح، خاورمیانه، سازمان آزادی بخش فلسطین و غیره.

توجه کنید که همهٔ اصطلاحات یک حلقه مستقیماً به یکدیگر وابسته اند و ممکن است بعضی از اصطلاحات در چندین حلقه تکرار شوند. هر حلقه از طریق یک ویژگی الفبایی – رقمی شناخته می شود که در خود پایگاه اعمال شده است. در یک نظام بازیابی درون خطی، این ویژگی در فایل مغلوب با شماره مدرک ترکیب می شود. بنابراین، مدرکی شماره ۱۲۰۴ ممکن است به صورت ۱۲۰۴/۱، ۱۲۰۴/۲، ۱۱۲۰۴/۳ و غیره تقسیم بندی شود. این کار به کاوشگر اجازه می دهد تا مشخص کند که دو اصطلاح نه تنها باید در رکورد

یک مدرک بلکه در پیوند خاصی موجود در آن رکورد نیز وجود داشته باشند. ازاین طریق، از بسیاری از همنشینی های نادرست از نوع ایالات متحده آمریکا / رهبران سیاسی جلوگیری خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد