بررسی ساده ترین روش ها برای بهینه سازی شناورها

تعمیر و نگهداری

رشد خزه های دریایی و ذرات ریز بر بدنه  کشتی باعث تغییر زبری شناور شده و باعث کاهش سرعت کشتی یا افزایش مصرف سوخت میگردد. نرخ رشد خزه ها و ذرات مولکولی به مدت زمان عملیات کشتی، تاثیر رنگ های ضد خزه مورد استفاده، شرایط محیط خصوصا دمای آب بستگی دارد. رسوب نیز بر مقاومت اصطکاکی کشتی تاثیرگذار است، به عنوان مثال، در یک شناور با عمر ۵ سال و در فاصله  زمانی بین دو تعمیر ۳۰٪ مقاومت اصطکاکی افزایش یافته است.

تاثیر رسوب بر شناورهای کانتینر بر و تانکرها شدیدتر است. بر اساس یک تحقیق در مورد کشتی ۲۰۰۰۰۰ تنی پس از یک سال میزان افزایش مقاومت ۲۶-۲۹٪ و پس از دو سال ۴۷-۵۲٪ بوده است شکل - ۲۰ میزان افزایش قدرت مورد نیاز و به عبارتی مصرف سوخت با افزایش رسوب بدنه در سرعت ثابت را نشان می دهد. تعمیر منظم برای اطمینان از کارایی و رفع نواقص احتمالی برای هر موتوری نقش مهمی در افزایش کارایی آن دارد. کارخانه های سازنده  موتورها معمولا برنامه و بازه های زمانی را برای تعمیر موتورها پیشنهاد میدهند و خصوصا کنترل تغییرات روغن و سوخت و اجزا جدا کننده بسیار مهم است.

 کاهش وزن

در بخشی دریایی، کاهش وزن نقش بسیار مهمی همانند بخشهای دیگر حمل و نقلی دارد. خصوصا در مورد بخشهای فوقانی شناور که تاثیر مهمی در تعادل شناور نیز دارد. کاهش وزن شناور علاوه بر اثر مستقیم در مقدار مقاومت، همچنین باعث کاهش آبخور شناور شده و سطح خیس شناور کاهش یافته و در نتیجه مقاومت کاهش مییابد. کاهش وزن شناورها با بهینه سازی طراحی ها و همچنین استفاده از مواد اولیه سبکتر امکان پذیر است ا۳۵].

 مواد جدید

امروزه مواد و تکنولوژیهای مختلفی در شناورهای دریایی مورد استفاده قرار میگیرند. فولاد با استحکام بالا باعث کاهش وزن شناور می شود بدون این که تغییری در استحکام سازه ایجاد گردد، همچنین آلومینیوم و آلیاژهای منیزیم می توانند جایگزین فولاد گردند و مواد مرکب نیز باعث کاهش وزن شناور گردد.