بررسی شباهت های ایندکس مدیکوس و ارجاعات

بسیاری از نمایه های چاپی که شرکت اج دابلیو ویلسون (که راهنمای خواننده به متون ادواری" و متون کتابخانه ای "آن مثال های مناسبی هستند) تولید کرده، از آن جهت که از سرعنوان های خاص همراه با تقسیمات فرعی استفاده میکنند و در آنها از ارجاعات نگاه کنید به استفاده می شود، به ایندکس مدیکوس شباهت زیادی دارند. تفاوت آنها با ایندکس مدیکوس در این است که نسبتاً از ارجاعات نیز نگاه کنید به " بیشتری برای اصطلاحات مرتبط معنایی استفاده میکنند. بنابراین، در آنها انجام کاوشهای عام تری که مستلزم استفاده از چندین سرعنوان موضوعی مختلف است، تاحدودی ساده تر می شود. مثلاً (به شکل ۶۷ نگاه نگاه کنید) اگر بهرهگیری (در نمایه نامه علوم کاربردی و فن آوری) به اصطلاح magnetohyrodynamics مراجعه کند، به او گفته میشود که زیر اصطلاحات ,plasma A.S.S. synchrotron radiation, plasma waves نمایه نامه مهندسی نیز مدخلها را زیر سرعنوان ها و تقسیمات فرعی منظم می کند و از ارجاعات نگاه کنید

به و نیز نگاه کنید به استفاده می کند. به هرحال، این نمایه نامه اکنون زیر توصیفگرهایی بدون سرعنوانِ فرعی (به شکل ۶۸ نگاه کنید) منظم شده است. البته، تفاوت عمده بین این نمایه و نمایهٔ قبلی آن است که این نمایه همراه با چکیده است. به هر چکیده یک شماره شناسایی واحد داده شده است. بنابراین، نمایه نویسنده نمایه ای با نظم موضوعی است و از نام یک نویسنده به شماره های چکیدههایی ارجاع می دهد که نام نویسنده به آنها وابسته است. بعلاوه، از انجا که در مجلد سالانه در زیر هر سرعنوان مدخلهای زیادی قرار خواهند گرفت، یک نمایه خاص تر نیز تهیه میشود. شکل ۶۹ مدخلهای نمونه ای را از نمایه موضوعی نشان میدهد. این نمایه، هم از توصیفگرهای کنترل شده (با حروف درشتتر) و هم از اصطلاحات متن ازاد (با حروفی ریزتر) استفاده می کند. نمایه، هم به مجلد سالانه (شماره هایی که با A شروع می شوند) و هم به دوره های ماهانه (شماره هایی که با M شروع شدهاند) ارجاع میدهد. توجه کنید که چگونه یکی از مدخلهای شکل ۶۹ به مدخل beam) شمارهٔ ۷۳۶۵۴ ه در شکل ۶۸ ارتباط مییابد و از نقطه دستیابی دیگر یعنی اصطلاح (plasma interaction، امکان دسترسی به این مدرک را فرآهم می آورد.

بسیاری از نمایه های چاپی (اما با هیچ وسیله ای) به نوعی از واژگان کنترل شده - یک اصطلاحنامه یا فهرست سرعنوان های موضوعی - وابسته اند. واژگان مورد استفاده در نمایه نامه مهندسی از اصطلاحنامه مهندسی گرفته شده است. در هنگام جستجو در نمایه چاپی، به ویژه درجایی مثل ایندکس مدیکوس که ساختار ارجاعاتی متقابل در خود نمایه ضعیف است، استفاده از واژگان های کنترل شده بسیار ارزشمند خواهد بود.