بررسی فرآیند طرح ریزی عملیات مشترک

طرح ريزي عمليات مشترک

 طرح ريزي عمليات مشترک ، فرايندي يکپارچه را بکار مي گيرد که مستلزم سياست ها و طرزکارهاي مشابه در زمان جنگ و عمليات هاي نظامي غيرجنگي است که به طور منظم و هماهنگ شده مشکل را حل کرده و درمورد آن تصميم گيري مي کند. در زمان صلح ، اين فرايند بسيار ساخت يافته است تا کاملا هماهنگ شده توسعه يافته و طرح هاي تعمدي را پشتيباني کند. در بحران ، اين فرايند خلاصه مي شود تا نيازمندي هاي پوياي حوادث در حال تغيير را تامين کند. در زمان جنگ نيز اين فرايند تطبيق داده مي شود تا تمرکززدايي وسيع تري از فعاليت هاي طرح ريزي عمليات مشترک را ارائه کند.

سيستم هاي اجرايي و طرح ريزي تعاملي ، مبناي طرح ريزي موثر براي عمليات مشترک هستند. فعاليت هاي انجمن طرح ريزي بايد از طريق سيستم مشترک تعاملي يکپارچه انجام شود. اين فعاليت ها براي سياست ها، طرزکارها و ساختارهاي گزارش گيري همسان که توسط ارتباطات مدرن و سيستم هاي کامپيوتري پشتيباني مي شوند، ارائه مي شوند. اين سيستم براي ارائه تعامل پذيري سيستم اجرايي و طرح ريزي عمليات مشترک (JOPES) طراحي شده است .

(OPLANs)،OPLANs ها در قالب مفهوم (CONPLANs)، طرح هاي عملکردي ، طرح هاي مبارزاتي و دستورالعمل هاي عملياتي فرماندهان نيروهاي مشترک که از توسعه اين طرح ها و دستورالعمل ها پشتيباني مي کنند هستند. طرح ريزي عمليات مشترک ، فرايندي متوالي به طور همزمان اجراشده در سطوح راهبردي ، عملياتي و تاکتيکي جنگ است .