بررسی فرضیه در مورد ارزیابی پیش بینی پذیری

پیش بینی پذیری

دربارهٔ ارزیابی پیش بینی پذیری یک فرض اصلی وجود دارد: آیا از روی اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی دربارهٔ یک مدرک وجود دارد می توان مدرک مرتبط را شناسایی کرد. هر مدرک در یک پایگاه ممکن است از اطلاعات زیر تشکیل شده باشد:

۱. عنوان مدرک

۲. عنوان به اضافه فهرستی از اصطلاحات نمایه ای

۳. عنوان به اضافه یک چکیده

۴. عنوان به اضافه اصطلاحات به اضافه چکیده

به طور کلی، هرچه بازنمود یک مدرک طولانی تر باشد اطلاعات بیشتری فرآهم میآید، خواه مدرک موردعلاقه بهره گیر باشد یا نباشد. عنوان مدرک کمترین اطلاعاتی است که یک پایگاه فرآهم میآورد. اینکه عنوان تا چه حد می تواند محتوای موضوعی را بیان کند بستگی زیادی به نوع انتشارات دارد. به طور کلی، مقالات مجلات علمی بیشتر تمایل دارند تا عناوینی توصیفی ارائه دهند، درحالیکه مقالات روزنامه ها ممکن است عناوینی جذاب و چشمگیر را انتخاب کنند که بیانگر محتوای اطلاعاتی آنها نباشد. انتشارات فنی یا تجاری نیز به عناوینی جذاب تمایل دارند؛ ممکن است مجله فلزات، عنوانی بسیار توصیفی تر از عصر آهن " باشد.البته، عناوین را به تنهایی و در انزوا تهیه نمیکنند. مثلاً در یک نمایه چاپی، ممکن است عنوان را در بافتِ اصطلاح نمایه ای که عنوان در زیر آن ظاهر شده است مورد توجه قرار دهند. عنوان عوارض نادر بیل ، از محتوای مقاله با ما صحبت میکند حتی اگر زیر اصطلاح سل، ریوی ارائه شده باشد. به هرحال، اگر این عنوان زیر سرعنوان موضوعی amyloidosis ظاهرشود، فرد میتواند ایده بهتری نسبت به محتوای مقاله داشته باشد. در برخی از موارد نیز ممکن است عنوان مجله یا کتابی که مقاله در آن قرار دارد، راهنمایی برای محتوای موضوعی به شمار آید. بنابراین، مقاله ای با عنوان تاثیر بر ارائه اطلاعات به خودی خود معنایی را نمی رساند اما اگر در کتابی با عنوان نشر الکترونیکی چاپ شده باشد، عنوان پیشگویی بسیار مناسبی از محتوای مقاله خواهد بود.

بسیار بعید است که همراه با یک نمایه چاپی، فهرست کامل همهٔ اصطلاحات نمایه ای مدرک چاپ شود (هرچند نمایه های اکسرپتا مدیکا اینچنین هستند) اما عموماً می توان از یک پایگاه اطلاعاتی درون خطی که در آن نمایه دست ساز انسانی مورد استفاده قرار گرفته است، چنین فهرستی را تهیه کرد. ممکن است ترکیب عنوان و اصطلاحات نمایه ای ابزاری قدرتمند برای بیان محتوای یک مدرک باشند.

البته، چکیده باید بهترین نشانگر محتوی باشد. اینکه پیشگویی چکیده ها از محتوای اطلاعاتی مدارک چقدر است، به معیاری وابسته است که براساس آن کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.