بررسی مشخصه اصلی سرویس بازیابی اطلاعات

 مشخصه اصلی این سرویس، سرعت بازیافت اطلاعات و صرفه جویی در وقت محققان مراجعه کننده به این سیستم است. سیستم بازیابی اطلاعات از طریق فهرست ارجاعات علمی علاوه بر واژه های کلیدی، از مرجع هایی که در مقالهها آمده نیز به منزله اصطلاحات فهرست شده موضوعی استفاده می کند. جهت دستیابی به اطلاعات سیستم SCI میتوان از چهار فهرست اصلی استفاده نمود.

این چهار فهرست شامل فهرست منابع، فهرست اقتباس ها (ارجاعات)، فهرست موضوعی مؤسسه ای و شرکت ها می باشند و بر اساس میزان دانش فرد علاقه مند به بازیابی اطلاعات، به یکی از روش های  زیر قابل استفاده میباشد الف- اگر فرد مراجعه کننده در زمینه مشخصی با یک یا چند مؤلف آشنایی داشته باشد .آغاز کند SCI می تواند کار را با فهرست منابع یا فهرست ارجاعات علمی بخش فهرست منابع تقریباً شبیه فهرست مؤلفان کتابخانه ها می باشد، این فهرست بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است و شامل نام تمامی مؤلفان و مقاله هایی است که قبلاً چاب شده است.

فهرست منابع، به انضمام اطلاعات کتاب شناسی، عنوان ها، نام مجله یا کتاب، شماره مجله، تعداد صفحه ها، سال انتشار و تعداد مرجع هایی که هر مقاله در خود دارد را نشان میدهد. بنابراین فهرست صرفاً به ارائه اطلاعات کتابشناسی به منظور بازیافت یا بررسی اطلاعات قناعت نمی کند، بلکه نشان میدهد که فلان مقاله چه تعداد مرجع دارد. فهرست منابع ابزار بی نظیری برای دنبال کردن آثار یک مؤلف یا نویسنده مشخص است. محقق به سادگی و با نگاه کردن آثار یک مؤلف در فهرست منابع در مییابد که آیا او در زمان تنظیم فهرست چیزی به چاپ رسانده است یا خیر.

اگر محقق به خاطر ندارد که در کدام سال فلان مقاله به چاپ رسیده است، لازم است به آخرین مجموعه ای که ظرف  سال گذشته به چاپ رسیده مراجعه کرده و به دقت فهرست مقاله های آن نویسنده را از نظر بگذراند. این روش به ویژه آن هنگام که مؤلف به طور منظم مطالبی را به چاپ رسانده است مؤثر خواهد بود. بنابراین اگر محقق بداند چه کسی در مورد موضوع مورد نظر وی مطالبی به چاپ رسانده است، یا محققی یکی از نویسندگان مقاله ای را که به صورت مشترک نوشته شده بشناسد چون فهرست منابع از طریق ارجاع به مرجع به نام تمامی نویسندگان مقاله اشاره می کند،

تنها کافی است ابتدا نام او را براساس حروف الفبا پیدا کند. هر گونه نوشته ای که توسط این نویسنده در زمان تنظیم این فهرست به چاپ رسیده باشد، براساس تقدم زمان چاپ در زیر نام نویسنده می آید. پس از ذکر نام هر مقاله با کتاب، به نوشته ها و مقاله هایی اشاره می شود که به نحوی از این مقاله با کتاب یاد کرده یا نقل قول آوردهاند. این ارجاعات «مختصر» شامل نام نویسنده اصلی مقاله، نام مجله، نام کتاب، صفحه و سال انتشار آن خواهد بود. نام همکاران نویسنده و عنوان کامل مقاله هایی که نقل قول هایی در آن آورده شده است در فهرست منابع می آید.

اگر عنوان یک مجله برای جستجوگر آشنا بود، از روی سال انتشار آن می تواند در یابد که آیا درست حدس زده است یا خیر. در بیش از ۹۰ درصد از موارد، مقاله ای که ذکری از آن آمده، در مجموعه فهرست منابع دیده میشود. محقق همچنین میتواند از فهرست ارجاعات برای یافتن برخی از مرجع ها استفاده کند، یعنی با نگاه به نویسندهای که می شناسد محقق می تواند نام سایر نویسندگان و اطلاعات کتابشناسی کاملی را به دست آورد. بخش فهرست ارجاعات SCI به محقق میگوید که در کدام مقاله فلان اثر یک نویسنده مورد بحث نقد یا ارجاع قرار گرفته است.